Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Handelshögskolan vid Umeå universitet (Umeå School of Business, Economics and Statistics, USBE), söker en professor i nationalekonomi med inriktning mot hållbar utveckling. I anställningen ingår forskning, undervisning och samverkan inom ämnesområdet nationalekonomi. I anställningen ingår även handledning av en fullt finansierad doktorand.

Arbetsuppgifter

En professor i nationalekonomi med inriktning mot Hållbar utveckling förväntas ägna sig åt forskning relaterad till ett eller flera av de 17 målen för Hållbar utveckling (SDG) som FN definierat (https://sdgs.un.org/goals). En framgångsrik kandidat bidrar således till ett eller flera områden inom mikro- eller makroekonomi, såsom miljö- och naturresursekonomi, hälsoekonomi, industriell organisation, arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi eller regionalekonomi.

Inom ramen för anställningen ingår att bidra till en kontinuerlig förbättring av forskning, undervisning samt program- och kursutveckling vid Handelshögskolan och särskilt i ämnet nationalekonomi. Detta uppnås genom egen forskning, aktivt deltagande i den lokala forskningsmiljön, samt genom undervisning och handledning. Dessutom förväntas professorn utveckla och stärka strategiska partnerskap som finns inom Handelshögskolan och som gynnar dess forskning och utbildning. Detta innefattar att bygga vidare på, och vidareutveckla, de lokala, nationella och internationella forskningsprojekt som bedrivs vid Handelshögskolan. Det innefattar också interaktion med forskare inom och utanför Umeå Universitet, samt interaktion med aktörer från privat och offentlig sektor.

I anställningen ingår att initiera, bedriva och förmedla forskning, publicera i ledande akademiska tidskrifter, planera forskningsprojekt och aktivt arbeta med ansökningar om externa forskningsmedel. Arbetsplatsen är belägen på campus i Umeå och anställningen som professor kräver ett aktivt och regelbundet engagemang i Handelshögskolans verksamhet.

Det finns möjlighet att anknyta sig till Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi (CERE) som är ett samarbete mellan Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Behörighet

För att vara behörig till tjänsten som professor ska den sökande ha visat akademisk och pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § Högskoleförordningen samt enligt Anställningsordningen för lärare vid Umeå Universitet.

Bedömningsgrunder

Den viktigaste bedömningsgrunden är vetenskaplig skicklighet. Andra bedömningsgrunder utgörs av pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet samt god samverkans- och samarbetsförmåga.

Graden av vetenskaplig skicklighet är den huvudsakliga bedömningsgrunden för anställningen. Vetenskaplig skicklighet demonstreras genom oberoende forskning på hög internationell nivå, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publikationer i referee-granskade tidskrifter och förmåga att kommunicera forskning både inom vetenskapssamhället och till samhället i stort. Vetenskaplig skicklighet visas även genom en dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel som huvud- eller medsökande samt genom dokumenterad förmåga att framgångsrikt handleda doktorander som huvud- eller bihandledare. Kandidaten ska ha en mycket god forsknings- och publikationserfarenhet inom ämnet nationalekonomi med inriktning mot hållbar utveckling.

Pedagogisk skicklighet avser undervisning och lärande, den egna utvecklingen av pedagogiska färdigheter, bidrag till den pedagogiska utvecklingen i verksamheten och till revidering eller utveckling av program och kurser. Pedagogisk skicklighet innefattar även deltagande i forskarutbildningsaktiviteter, såsom doktorandhandledning och deltagande i planering och genomförande av kurser och seminarier på forskarutbildningsnivå.

Administrativ skicklighet innefattar förmågan att utveckla och leda en organisation, ett forskningscentrum eller en kommitté. Det kan handla om uppdrag som samordnare för ett program, en enhet eller ett forskningsprogram. Samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom uppdrag eller spridning av forskningsresultat utanför forskarsamhället med policypåverkan, värderas också.

Samverkans- och samarbetsförmåga omfattar påvisad förmåga att samverka med externa aktörer samt kompetens att formulera, planera och bidra till projekt som omfattar flera medlemmar och andra gemensamma aktiviteter i samverkan eller på arbetsplatsen. Kandidaten ska kunna arbeta självständigt, vara strukturerad och noggrann samt kunna prioritera bland olika arbetsuppgifter. Förmågan att skapa goda relationer med andra, bidra till en god arbetsmiljö, ha ett serviceinriktat och problemlösande förhållningssätt är också värdefulla egenskaper.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Vid bedömning av en ansökan tillmäts vetenskaplig skicklighet störst vikt. Stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet samt god samverkans- och samarbetsförmåga.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid forskningsresultat publicerade under de senaste fem åren relaterad till hållbar utveckling (efter beaktande av tjänstledighet och föräldraledighet) samt förmågan att erhålla externa forskningsanslag i konkurrens.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt läggas vid handledning av doktorander och undervisning på avancerad nivå.

Vid bedömningen av administrativ skicklighet ska särskild vikt läggas vid erfarenhet från förtroendeuppdrag inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor såsom medlemskap i styrelser, forskningsråd och beredningsgrupper.

Vid bedömningen av samverkans- och samarbetsförmåga läggs särskild vikt på påvisad förmåga att initiera projekt och aktiviteter i samverkan/samarbete med externa och interna intressenter.

Särskild vikt kommer att läggas vid att sökanden ska kunna genomföra pedagogiska och administrativa arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse och bruk av engelska språket.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet finner du här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning finner du här

I rekryteringsprocessen kommer provföreläsningar, intervjuer och referenstagning att genomföras.

Om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.

USBE strävar efter att erbjuda en miljö där en öppen dialog mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, kreativitet samt organisatorisk och personlig utveckling. Vi välkomnar personer med olika bakgrund och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Vid lika meritering prioriteras underrepresenterat kön.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3800 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för Nationalekonomi har cirka 35 anställda och undervisar cirka 1 100 studenter per år. Institutionens starka forskningsområden finns inom områdena miljö- och naturresursekonomi och offentlig ekonomi. Andra aktiva forskningsområden är arbetsmarknadsekonomi, beteendeekonomi, hälsoekonomi, industriell organisation, utbildningsekonomi, och välfärdsekonomi.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-557-23
Kontakt
  • Kenneth Backlund, 090-7867878
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-04-17
Sista ansökningsdag 2023-06-04

Tillbaka till lediga jobb