Umeå universitet, Arkitekthögskolan

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet anställer en professor i arkitektur med inriktning mot innovativa metoder inom byggnadsteknik, med fokus på träteknik. På Arkitekthögskolan blir du en del av en framåtsträvande och öppen miljö där du kan utveckla din egen forskning inom ämnesområdet. Vi söker en kandidat som med stor frihet kan utveckla hur dagens innovativa träteknik kan ha inflytande på processen mot en hållbar miljö och som kan undervisa inom ämnet på alla nivåer. Ta chansen att utveckla arkitektur med fokus på träteknik i norra Sverige med kollegor från hela världen. Sista ansökningsdag är 15 mars 2021.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning inom området arkitektur och innovativa metoder inom byggnadsteknik med inriktning mot träteknik. Primärt fokus för forskningen är arkitektur med inriktning mot träteknik. Med andra ord, hur arkitektur, särskilt dagens innovativa träteknik, kan ha ett inflytande på processen mot en hållbar miljö. Forskningstiden uppgår till 75% av heltid de första fem åren av anställningen. Därefter kan fördelningen mellan forskning, undervisning och andra uppdrag komma att variera.

Innehavaren kommer att ha en viktig roll med stor i frihet i arbetet med att utveckla sitt ämnesområde vid institutionen och vid universitetet, inom forskning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Innehavaren förväntas utveckla samarbeten över institutionsgränserna och andra gränser, både inom och utanför universitetet.

Anställningen innefattar undervisning och handledning på samtliga nivåer. I anställningsuppgifterna ingår att informera om forskning och utvecklingsarbete, och att planera och leda forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Umeå universitet, kan också förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen).

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

Hög kunskapsnivå i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand gälla graden av vetenskaplig skicklighet. I andra hand ska betydande vikt läggas på graden av pedagogisk skicklighet. Därutöver ska ledarskapsförmåga, administrativ skicklighet, samverkan med omgivande samhälle och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att självständigt bedriva forskning av hög internationell kvalitet
 • förmåga att planera, etablera och leda forskning och forskningsprojekt
 • förmåga att utveckla nya metoder och att tillämpa dem på nya problem
 • förmåga att samarbeta nationellt och internationellt med andra forskare / forskargrupper
 • förmåga att initiera tvärvetenskapliga samarbeten
 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Doktorsexamen inom ett för anställningen relevant område är starkt meriterande.

Vetenskaplig skicklighet ska avse grundläggande delområden av arkitektur med inriktning mot träteknik. Dokumenterad erfarenhet av att tillämpa denna expertis inom minst två tillämpningsområden är en merit. Förmåga att i konkurrens erhålla forskningsresurser är viktigt. Graden av vetenskaplig skicklighet ska dels bedömas utifrån publicerade vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter och konferenser som tillämpar kollegial granskning (peer-review), alternativt andra former av till ämnesområdet kopplade publiceringskanaler, offentliggörande och presentationer som vid en granskning kan användas för att bedöma graden av vetenskaplig skicklighet. Forskningsinsatserna aktualitet, kvalitet och originalitet kommer att bedömas.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 • breda, gedigna och aktuella kunskaper inom ämnesområdet
 • förmåga att förmedla engagemang och intresse för ämnet, och att kommunicera med och motivera studenterna
 • förmåga att undervisa och handleda på forskarnivå

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Pedagogisk skicklighet omfattar i första hand området arkitektur med inriktning mot träteknik. Pedagogisk skicklighet visas genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå och forskarnivå liksom dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbeten, handledning av doktorander och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Övriga bedömningsgrunder

Förmågan till samverkan med omgivande samhälle ska bedömas utifrån den sökandes erfarenhet av samverkan med näringslivet och med forskare och aktörer från andra vetenskapliga områden.

Administrativ skicklighet, liksom förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan ska avse dokumenterad förmåga att organisera forskning inom ämnesområdet för befattningen, samt förmåga att organisera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att konstruktivt kommunicera med aktörer inom och utom Umeå universitet.

Övrigt 

Tjänstgöringsort är Umeå och den anställde förväntas flytta till Umeå.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
 2. Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
 5. Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
 6. Valfritt: Utvärderingar av egen vetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet eller motsvarande under de senaste fem åren. 

 7. CV/Umu Application form. Fyll i ansökningsformuläret (länk). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
 • basinformation samt akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 5 sidor)
 • referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-03-15.

För mer information, kontakta

Prefekt Mikael Henningsson mikael.henningsson@umu.se + 46 90 7865798

Ställföreträdande prefekt Sara Thor sara.thor@umu.se + 46 90 7862924

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1767-20
Kontakt
 • Mikael Henningsson, prefekt, 090-7865798
 • Sara Thor, stf prefekt, 090-7865000
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-02-02
Sista ansökningsdag 2021-03-15

Tillbaka till lediga jobb