Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Professor i statsvetenskap med inriktning mot politik och offentlig förvaltning

Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som professor i statsvetenskap med inriktning mot politik och offentlig förvaltning. Tillträde from 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom ämnet statsvetenskap med särskild inriktning mot politik och offentlig förvaltning. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt företräda sitt ämne. Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker i normalfallet på campusområdet. Det förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten. I detta ingår att leda en av institutionens forskningsprofiler. Inom profilen bedrivs idag forskning om kommunal och regional demokrati, med betoning på offentlig förvaltning.

Professorn förväntas vidare attrahera externa forskningsbidrag i konkurrens och på så sätt bidra till forskningsprofilens utveckling. I arbetsuppgifterna ingår även utveckling av kurser, undervisning, handledning och examination i ämnet statsvetenskap inom utbildningar på grund- och avancerad nivå. Professorn, som ska vara aktiv forskare, ska även kunna bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Det åligger professorer särskilt att ansvara för kurser inom utbildning på forskarnivå. Undervisningen sker på svenska och engelska. Även administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning, samt visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.  

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning, dvs. vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet i akademiskt ledarskap, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Särskilt meriterande är erfarenhet av forskning inom området politik och offentlig förvaltning på lokal, regional eller nationell nivå samt att den sökande är en nationellt och internationellt erkänd forskare som har förutsättningarna att, utifrån arbetsuppgifterna, leda forskningsverksamhet och vetenskapligt företräda ämnet.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning, från antagning fram till disputation. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i området politik och offentlig förvaltning på lokal, regional, eller nationell nivå samt erhållna externa forskningsbidrag som huvudsökande.

Pedagogisk skicklighet avser lärarens arbete med studenter, lärarens pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examinering och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i politik och offentlig förvaltning.

Eftersom sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket är det särskilt meriterande att kunna kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Störst vikt kommer ges bedömningsgrunderna för vetenskaplig skicklighet och att den sökandes forskningsprofil ligger inom området för professuren. Stor vikt kommer också fästas vid pedagogisk skicklighet, särskilt i fråga om insatser inom forskarutbildningen. Därutöver kommer avseende fästas vid graden av administrativ skicklighet och skicklighet i akademiskt ledarskap. Slutligen kommer avseende fästas på förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här. Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 70 anställda och svarar för forskning och undervisning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida under adress https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/


 

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1774-19
Kontakt
  • Prefekt Magnus Blomgren, +46 90 786 61 71, magnus.blomgren@umu.se
Facklig företrädare
  • ST, +46 90 786 54 31
  • SEKO, +46 90 786 52 96
  • ST, +46 90 786 54 31
Publicerat 2020-01-20
Sista ansökningsdag 2020-05-05

Tilbake til ledige stillinger