Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 80 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bland annat inom Lärarprogrammen, Specialpedagog-programmet, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet och Polisutbildningen. För mer information om Pedagogiska institutionen: 

https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/

Doktorandanställningens inriktning

Doktorandanställningen är i Pedagogik med inriktning mot genus- och normkritiska perspektiv på arbetsliv eller högre utbildning. I ansökan formulerar den sökande en forskningsplan där genus- och normkritiska perspektiv studeras antingen i arbetslivet eller inom högre utbildning. Den forskning som bedrivs vid pedagogiska institutionen inom detta område har sin bas i två av institutionens prioriterade områden; Genus och pedagogiska processer i samhället (GePS) och Ledarskap, organisation och arbetsliv (LOA). För närmare information om dessa området se följande länkar:
https://www.umu.se/forskning/grupper/genus-och-pedagogiska-processer-i-samhallet/
https://www.umu.se/forskning/grupper/ledarskap-organisation-och-arbetsliv/

Kvalifikationer

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:
• förmåga att tillgodogöra sig utbildningen,
• tidigare studieresultat
• kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:
• analytisk förmåga,
• kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
• kritisk förmåga
• självständighet
• prestationer inom givna tidsramar

Meriterande för denna anställning är dokumenterade genusvetenskapliga kunskaper och kvalifikationer.

Om anställningen

Doktorandanställningen förläggs hos Pedagogiska institutionen och sker i nära samarbete med Genusforskarskolan. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Innehavare av anställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. I begränsad omfattning kan arbete med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid förekomma. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Placeringsort är Umeå.

Om Genusforskarskolan

Forskarutbildningen sker i detta fall i samarbete med Genusforskarskolan som sedan 2001 medfinansierat doktorander vid alla Umeå universitets fakulteter. Som doktorand vid Genusforskarskolan ingår du i ett tvärvetenskapligt sammanhang och har dubbel hemvist, inom det ämne du disputerar (pedagogik) samt i Genusforskarskolan. Du får ta del av en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, i vilken c a 30 aktiva doktorander för närvarande deltar. För mer information om Genusforskarskolan: https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/genusforskarskolan/

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

• Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet
(max fem sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till texten i avsnittet ”Doktorandanställningens inriktning”
• Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning.
• Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.
• Kopia av examensbevis
• Uppsatser/övriga publikationer
• Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Anställningen påbörjas 1 september 2020. Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem senast 20.02.28.

Kontakt

Mer information om Pedagogiska institutionen lämnas av prefekt Simon Wolming, 090-786 53 02, simon.wolming@umu.se. Närmare upplysningar om forskarutbildningen i Pedagogik lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Ulrika Haake, 090-786 96 21, ulrika.haake@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön enligt Umeå universitets doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-167-20
Kontakt
  • Ann-Louise Silfver, 0907865297
  • Ulrika Haake, 090-7869621
  • Lena Lejon, 090-7866696
  • Simon Wolming, 090-786 53 02
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-03-06

Zurück zu Stellenangeboten