Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen vid Umeå universitet bedriver utbildning i skolämnena bild, slöjd och musik samt forskarutbildning och forskning inom området pedagogiskt arbete. Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildningen. Institutionen utgör en kreativ miljö som möjliggör möten mellan didaktisk, vetenskaplig och konstnärlig verksamhet inom de estetiska ämnena. Här finns 45 anställda varav i nuläget 5 doktorander. 

Pedagogiskt arbete är ett praktiknära forskarutbildningsämne som studerar skolans eller lärarutbildningens undervisningsverksamhet. Vid institutionen bedrivs forskning inom de estetiska skolämnena bild, slöjd och musik, med inriktning mot digitalisering, akademisering, hållbar utveckling, policy, genus m.m. Andra forskningsområden vid institutionen är Kulturskolan och samverkan mellan skolhuvudman och lärarutbildning. Vi välkomnar både ansökningar som knyter an till något av våra områden och/eller ansökningar baserade på helt egna forskningsidéer. Läs mer om vår forskning, forskarutbildning och andra doktorandprojekt här: https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/forskning/

Att vara doktorand vid institutionen för estetiska ämnen 
Som doktorand formulerar du din egen forskningsplan och driver ditt avhandlingsprojekt framåt i samråd med dina handledare som bidrar med kunskap om teori, metod, och vetenskapligt hantverk i bred bemärkelse. Handledning och avstämning sker fortlöpande med såväl handledare som forskarutbildningsansvarig vid institutionen. Doktorander utgör en central del av forskningsmiljön och förväntas vara engagerade genom deltagande i t ex seminarier, forskarnätverk och vetenskapliga konferenser. Du deltar även i den övriga verksamheten vid institutionen, såsom arbetsplatsträffar och personaldagar. 

Kvalifikationer 
Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete i de estetiska ämnena, krävs att den sökande har en lärarexamen med inriktning mot något av ämnena bild, slöjd eller musik alternativt motsvarande examen, samt minst två års arbetslivserfarenhet i läraryrket. 

Datainsamling kommer att ske på svenska varvid svenska nivå C1-C2 är ett krav. 

Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig på forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet samt på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten. Hänsyn tas även till anställningsintervju, referenstagning och annan möjlig prövning av huvudkandidater. 

Lärarexamen skall vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång. 

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranden förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av institutionens och ämnets forskningsmiljö. 

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, där den ämnesspecifika utbildningen i pedagogiskt arbete och handledningen äger rum.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet stänger den 29 mars 2024.

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

En fullständig ansökan ska innehålla: 
1. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen (max 2 sidor) 
2. Forskningsplan som ej överstiger 30 000 tecken inklusive blanksteg, innehållande beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande som omfattar metod, material och teori, relevans och tidsplan. 
3. CV/meritförteckning
4. Examensbevis samt utdrag ur Ladok (el motsvarande) på avklarade poäng som styrker grundläggande och särskild behörighet 
5. Examensarbete, uppsatser och eventuella övriga publikationer med relevans för huvudområdet 
6. Ev. övriga meriter med relevans för anställning
7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att beaktas. 

Övrig information
Mer information om Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen lämnas av Stina Wikberg, prefekt, telefon 090-786 58 66, stina.wikberg@umu.se eller Anna Widén, biträdande prefekt, telefon 090-786 60 33, anna.widen@umu.se

Närmare upplysningar om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete lämnas av Per-Åke Rosvall, professor, telefon 090-786 56 00, per-ake.rosvall@umu.se eller Åsa Jeansson, forskarutbildningsansvarig vid Institutionen för estetiska ämnen, telefon 090-786 64 94, asa.jeansson@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-02
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-75-24
Kontakt
  • Stina Wikberg, prefekt, 090-7865866,stina.wikberg@umu.se
  • Per-Åke Rosvall, ämnesansvarig professor, 090-7865600,per-ake.rosvall@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-02-06
Sista ansökningsdag 2024-03-29

Tillbaka till lediga jobb