Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.  

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i filosofi.

Institutionen för idé- och samhällsstudier (www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/) bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå. Inom ämnet finns 13 fast anställda lärare. Forskningsaktiviteten är hög. Forskning bedrivs inom bl.a. den artificiella intelligensens filosofi, estetik, filosofins historia, medvetandefilosofi, metaetik, metafysik, normativ etik, politisk filosofi, språkfilosofi, tillämpad etik och vetenskapsteori. Ett gemensamt forskningsseminarium hålls i normalfallet varje vecka under terminerna. Därutöver arrangeras gästföreläsningar, läsgrupper, workshops och konferenser. Forskningen är starkt internationaliserad och bidrar till kunskapsutvecklingen genom publikationer i fackgranskade internationella tidskrifter och böcker från internationella förlag. Samarbeten bedrivs med andra forskare nationellt och internationellt. Mer information om forskningen inom ämnet finns på individuella forskares hemsidor: www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/om-institutionen/personalkatalog/.

Att vara doktorand vid institutionen för idé- och samhällstudier
Som doktorand formulerar du din forskningsplan och driver självständigt ditt avhandlingsprojekt framåt i samråd med dina handledare. Dessa tilldelas utifrån projektets vetenskapliga inriktning. Du har fortlöpande handledning och avstämning med såväl handledare som studierektor för forskarutbildningen. Du kommer att vara en del av institutionens forskningsmiljö där du förväntas vara engagerad och bidra genom deltagande i t.ex. seminarier, forskarnätverk, vetenskapliga sammankomster samt konferenser. Du deltar även vid övriga möten och sammankomster på institutionen så som ämnesmöten, arbetsplatsträffar och personaldagar.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet 

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.   

Särskild behörighet 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i filosofi krävs att den sökande har genomgått minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i filosofi, praktisk filosofi eller teoretisk filosofi med ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Se allmän studieplan i huvudområdet: https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/ 

Bedömningsgrunder

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater. Förmåga att arbeta självständigt, att genomföra uppgifter i tid och övriga personliga egenskaper av relevans för förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att bedömas.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång. 

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/lon-och-ersattning/doktorandavtal-201001-.pdf

Övrig information

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid institutionen för idé- och samhällsstudier (https://www.umu.se/forskning/forska-med-oss/forskarskolor/humanistiska-fakultetens-forskarskola/mer-om-humanistiska-fakultetens-forskarskola/). Studierna påbörjas 29 augusti 2022. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav. Doktorander förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
 • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
 • Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
 • Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets:
  - syfte och problemområde 
  - tidigare forskning 
  - genomförande, dvs. metod, material och teori 
  - relevans 
  - tidsplan

Ansökan ska göras senast den 14 mars 2022 via e-rekryteringssystemet. 

Välkommen med din ansökan!  

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-08-29
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1531-21
Kontakt
 • Pär Sundström, professor, 090-7865163,par.sundstrom@umu.se
 • Peter Lindström, studierektor forskarutbildningen, 090-7866231,peter.lindstrom@umu.se
 • Jonas Nilsson, prefekt, 090-7869990,jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-01-31
Sista ansökningsdag 2022-03-14

Tillbaka till lediga jobb