Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska. Läs mer om institutionen här: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi söker en biträdande universitetslektor i lingvistik med inriktning mot språkutveckling. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning av arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande lektor är en meriteringsanställning och innebär både forskning för vetenskaplig meritering och undervisning för pedagogisk meritering i syfte att kunna bli prövad för befattningen universitetslektor. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och utgörs av 60 % vetenskaplig meritering inom lingvistik med inriktning mot språkutveckling och 40 % pedagogisk meritering inom samma område.

Personen som anställs som biträdande universitetslektor förväntas uppnå målen i den egna forskningsplanen, publicera sig i flera vetenskapliga tidskrifter och skriva forskningsansökningar riktade till externa forskningsfinansiärer. I anställningen ingår även samarbete och kunskapsutbyte med andra forskare inom det egna ämnesområdet och med forskare inom andra ämnesområden. Detta avser till exempel deltagande i seminarier, konferenser och workshops.

Personen som anställs som biträdande universitetslektor förväntas meritera sig pedagogiskt genom att undervisa på grund- och avancerad nivå i lingvistik med inriktning mot språkutveckling samt genom att planera, administrera och utveckla undervisning inom detta område. Vidare förväntas personen genomgå högskolepedagogisk utbildning.

Behörighetskrav för anställningen
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom lingvistik eller annat relevant vetenskapsområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska och förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Som bedömningsgrunder räknas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom lingvistik eller annat relevant vetenskapsområde, administrativ skicklighet, erfarenhet av utvecklingsarbete och samarbetsförmåga inom utbildning och forskning.

Den vetenskapliga skickligheten vid anställning av biträdande universitetslektor ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:

 • Bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom egen forskning. Vid medförfattarskap ska den egna rollen tydliggöras.
 • Originalitet i forskningen. Originalitet i forskning ska beskrivas genom en redogörelse av vetenskaplig verksamhet. Eventuella vetenskapliga utmärkelser och priser kan också användas för att beskriva originalitet i forskning.
 • Produktivitet ska visas genom skicklighet i att genomföra och rapportera forskning exempelvis genom publiceringar.
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället ska visas genom deltagande vid vetenskapliga konferenser eller publiceringar i internationella tidskrifter eller internationella förlag.
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället. Uppdrag inom vetenskapssamhället ska visas och kan till exempel vara åtagande i form av gransknings- eller förtroendeuppdrag.
 • Samverkan med omgivande samhälle ska visas genom kommunikation och spridning av forskning till omgivande samhället, samarbeten med externa aktörer eller deltagande i offentliga debatter.

Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen ska värderas utifrån den föreslagna forskningens kvalitet och genomförbarhet, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen samt graden av nytänkande.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av biträdande universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle, särskilt skola och förskola, i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Den pedagogiska kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör yrkeserfarenhet inom förskola eller grundskola. God samarbetsförmåga i allmänhet samt övrig kompetens och lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna hör även till bedömningsgrunderna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor vikt ska ägnas prövningen av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Särskild vikt ska fästas vid graden av vetenskaplig skicklighet inom lingvistik eller annat relevant vetenskapsområde. Särskild vikt ska fästas även vid den bilagda forskningsplanen, dess kvalitet och genomförbarhet.

Stor vikt ska fästas vid yrkeserfarenhet inom förskola eller grundskola.

Administrativ skicklighet, erfarenhet av utvecklingsarbete och samarbetsförmåga inom utbildning och forskning ska tillmätas vikt i bedömningen. Vikt ska även tillmätas god samarbetsförmåga i allmänhet samt övrig kompetens och lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Se Umeå universitets anställningsordning för lärare:
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Prövning för befordran till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om hen har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Innan anställning av en biträdande universitetslektor sker, ska kriterier för befordran vara fastställda. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Behörighetsgrunder för befordran till universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom lingvistik eller annat relevant vetenskapsområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för befordran till universitetslektor
Som bedömningsgrund vid anställning som universitetslektor ska gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom lingvistik med inriktning mot språkutveckling samt administrativ skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Vid en sammanvägd bedömning av den sökandes kompetens ska den sakkunnige utgå från följande kriterier:

 • Bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom egen forskning. I redogörelsen ska de egna bidragen till kunskapsutveckling betonas genom exempel från de åberopade arbetena. Vid medförfattarskap ska den egna rollen tydliggöras.
 • Originalitet i forskningen. Originalitet i forskning ska beskrivas genom en redogörelse för vetenskaplig verksamhet och den sökandes vetenskapliga grundsyn. Den huvudsakliga forskningsinsatsen ska vara av originalkaraktär, det vill säga att forskningsproblem, metoder och resultat är nya i förhållande andras insatser. Eventuella vetenskapliga priser och utmärkelser kan också användas för att beskriva originalitet i forskning.
 • Produktivitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att genomföra och rapportera forskning exempelvis genom publiceringar eller beviljade externa forskningsmedel.
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället. Bidrag till det internationella vetenskapssamhället ska visas genom exempelvis deltagande vid vetenskapliga konferenser (den sökande ska särskilt ange om den bidragit som arrangör av konferens eller organiserat sessioner) eller publicering i internationella tidskrifter eller internationella förlag.
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället. Uppdrag inom vetenskapssamhället kan exempelvis utgöras av redaktörskap och refereeuppdrag för nationella och internationella tidskrifter, sakkunniguppdrag eller handledning av doktorander.
 • Förmåga att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar för erhållande av externa medel.
 • Samverkan med omgivande samhälle. Kommunikation och spridning av forskning ska visas genom dokumenterade samarbeten med näringsliv och samhällsorganisationer, genom expertis i olika sammanhang, författande av populärvetenskapliga alster eller deltagande i samhällsdebatten i övrigt.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Vid en sammanvägd bedömning av den sökandes kompetens ska den sakkunnige utgå från följande kriterier:

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer. För anställning som universitetslektor krävs hög grad av pedagogisk skicklighet visad genom dokumenterad erfarenhet av utbildning på grund-och avancerad nivå. Den sökande ska visa på förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Det kan göras genom exempelvis angivande av omfattning undervisning, nivåer, moment-och kursansvar samt kursvärderingar.
 • Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär. En universitetslektor ska vara välorienterad i olika undervisnings-och examinationsformer, deras förutsättningar och konsekvenser. Den sökande ska visa på förmåga att variera undervisnings-och examinationsformer.
 • Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning. Den sökande ska visa på förmåga och erfarenhet av att samverka med omgivande samhälle genom att redogöra för exempelvis omvärldskontakter eller samverkanserfarenheter inom utbildning.
 • Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel. Den sökande ska beskriva sin förmåga att kontinuerligt utveckla sin undervisningspraktik. Detta kan göras genom en redogörelse för erfarenheter av kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete, framtagande av undervisningsmaterial, egen forskning om utbildning, erfarenheter av pedagogiskt ledarskap.
 • Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Den sökande ska visa förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt gentemot den egna undervisningsverksamheten. Detta ska den sökande visa genom exempelvis medvetenhet om sin pedagogiska syn­ och sitt pedagogiska förhållningssätt, användning av kursvärderingar för att utveckla innehåll och former.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Skicklighet att administrera är ytterligare en bedömningsgrund av vikt att beakta.

Ansökan
Ansökan ska göras senast 2021-02-07 via rekryteringssystemet Varbi. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran

Alla handlingar ska lämnas in elektroniskt.

Övrigt
Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1371-20
Kontakt
 • Daniel Andersson, prefekt, 090 7865708, epost daniel.andersson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-12-11
Sista ansökningsdag 2021-02-07

Tillbaka till lediga jobb