Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 65 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: http://www.umu.se/kultmed/

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som biträdande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med start enligt överenskommelse.

Beskrivning av arbetsuppgifter

Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och innebär både forskning för vetenskaplig meritering och undervisning för pedagogisk meritering i syfte att kunna bli prövad för befattningen som universitetslektor. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och utgörs av 60 % vetenskaplig meritering inom medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation och 40 % pedagogisk meritering inom medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation.

Personen som anställs som biträdande universitetslektor förväntas uppnå målen i den egna forskningsplanen, publicera sig i flera vetenskapliga tidskrifter samt skriva forskningsansökningar riktade till externa forskningsfinansiärer. I anställningen ingår även samverkan och kunskapsutbyte med andra forskare inom det egna ämnesområdet och med forskare inom andra ämnesområden. Detta avser till exempel deltagande i seminarier, konferenser och workshops.

Kompetenskraven för efterföljande anställning som universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap ska uppnås genom undervisning på grund- och avancerad nivå i medie- och kommunikationsvetenskap och strategisk kommunikation. Vidare ska kompetenskraven nås genom planering av undervisning, kursadministration inom medie- och kommunikationsvetenskap samt genom annan pedagogisk meritering som högskolepedagogiska kurser.

Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Behörighetsgrunder för anställningen

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet

Som bedömningsgrund vid anställningen av biträdande universitetslektor ska gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation samt administrativ skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation. Den vetenskapliga skickligheten vid anställning av biträdande universitetslektor ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:

 • Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom egen forskning. Vid medförfattarskap ska den egna rollen tydliggöras.
 • Originalitet i forskningen. Originalitet i forskning ska beskrivas genom en redogörelse av vetenskaplig verksamhet. Eventuella vetenskapliga utmärkelser och priser kan också användas för att beskriva originalitet i forskning.
 • Produktivitet ska visas genom skicklighet i att genomföra och rapportera forskning exempelvis genom publiceringar.
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället ska visas genom deltagande vid vetenskapliga konferenser eller publiceringar i internationella tidskrifter eller internationella förlag.
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället ska visas och kan till exempel vara åtagande i form av gransknings- eller förtroendeuppdrag.
 • Samverkan med omgivande samhälle ska visas genom kommunikation och spridning av forskning till omgivande samhället, samarbeten med externa aktörer eller deltagande i offentliga debatter.

Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen ska värderas utifrån den föreslagna forskningens kvalitet och genomförbarhet, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen samt graden av nytänkande.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnet medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation. Den pedagogiska skickligheten vid anställning av biträdande universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer. Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär. Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning. Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel. Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Se Umeå universitets anställningsordning för lärare:
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Lika stor vikt ska ägnas prövningen av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Särskild vikt ska fästas vid graden av vetenskaplig skicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation.

Särskild vikt ska också fästas vid den bilagda forskningsplanen, dess kvalitet och genomförbarhet.

Stor vikt ska fästas vid graden av pedagogisk skicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation.

Vikt ska fästas vid administrativ skicklighet, god samarbetsförmåga, förmågan att samverka med det omgivande samhället samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Prövning för befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om hen har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Innan anställning av en biträdande universitetslektor sker, ska kriterier för befordran vara fastställda.  Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Behörighetsgrunder
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för befordran till universitetslektor
Som bedömningsgrund vid anställning som universitetslektor ska gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation samt administrativ skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten vid befordran till universitetslektor ska ha visats genom självständig produktion. Vid en sammanvägd bedömning av den sökandes kompetens ska den sakkunnige utgå från följande kriterier:

 • Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom egen forskning. I redogörelsen ska de egna bidragen till kunskapsutveckling betonas genom exempel från de åberopade arbetena. Vid medförfattarskap ska den egna rollen tydliggöras.
 • Originalitet i forskningen. Originalitet i forskning ska beskrivas genom en redogörelse för vetenskaplig verksamhet och den sökandes vetenskapliga grundsyn. Den huvudsakliga forskningsinsatsen ska vara av originalkaraktär, det vill säga att forskningsproblem, metoder och resultat är nya i förhållande andras insatser. Eventuella vetenskapliga priser och utmärkelser kan också användas för att beskriva originalitet i forskning.
 • Produktivitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att genomföra och rapportera forskning exempelvis genom publiceringar eller beviljade externa forskningsmedel.
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället. Bidrag till det internationella vetenskapssamhället ska visas genom exempelvis deltagande vid vetenskapliga konferenser (den sökande ska särskilt ange om den bidragit som arrangör av konferens eller organiserat sessioner) eller publicering i internationella tidskrifter eller internationella förlag.
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället. Uppdrag inom vetenskapssamhället kan exempelvis utgöras av redaktörskap och refereeuppdrag för nationella och internationella tidskrifter, sakkunniguppdrag eller internationella förlag.
 • Förmåga att skriva forskningsansökningar för erhållande av externa medel.
 • Samverkan med omgivande samhälle. Kommunikation och spridning av forskning ska visas genom dokumenterade samarbeten med näringsliv och samhällsorganisationer, genom expertis i olika sammanhang, författande av populärvetenskapliga alster eller deltagande i samhällsdebatten i övrigt.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Vid en sammanvägd bedömning av den sökandes kompetens ska den sakkunnige utgå från följande kriterier:

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer. För anställning som universitetslektor krävs hög grad av pedagogisk skicklighet visad genom dokumenterad erfarenhet av utbildning på grund- och avancerad nivå. Den sökande ska visa på förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Det kan göras genom exempelvis angivande av omfattning undervisning, nivåer, moment- och kursansvar samt kursvärderingar.
 • Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär. En universitetslektor ska vara välorienterad i olika undervisnings- och examinationsformer, deras förutsättningar och konsekvenser. Den sökande ska visa på förmåga att variera undervisnings- och examinationsformer.
 • Erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning. Den sökande ska visa på förmåga och erfarenhet av att samverka med omgivande samhället genom att redogöra för exempelvis omvärldskontakter, samverkanserfarenheter inom utbildning, medverkan i uppdragsutbildning.
 • Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel. Den sökande ska beskriva sin förmåga att kontinuerligt utveckla sin undervisningspraktik. Detta kan göras genom en redogörelse för erfarenheter av kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete, framtagande av undervisningsmaterial, egen forskning om utbildning, erfarenheter av pedagogiskt ledarskap.
 • Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Den sökande ska visa förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt gentemot den egna undervisningsverksamheten. Detta ska den sökande visa genom exempelvis medvetenhet om sitt pedagogiska syn- och förhållningssätt, användning av kursvärderingar för att utveckla innehåll och former.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Skicklighet att administrera är ytterligare en bedömningsgrund av vikt att beakta.

Övrigt
Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av docent Karin Ljuslinder, 090-786 79 48 eller karin.ljuslinder@umu.se.

Ansökan
Ansökan ska göras senast 2021-01-29 via rekryteringssystemet Varbi. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns på:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1370-20
Kontakt
 • Karin Ljuslinder, 090-786 79 48 eller karin.ljuslinder@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-12-03
Sista ansökningsdag 2021-01-29

Tillbaka till lediga jobb