Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

På Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin forskar och undervisar vi inom flertalet ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin utlyser en doktorandtjänst inom ämnet arbets- och miljömedicin. Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.  

Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet finns på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)).

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter  

Mer än hälften av andelen sysselsatta i Sverige arbetar idag i tjänstesektorn. Arbetslivets utformning och miljö har stor betydelse för vår förmåga att vara produktiva, och behålla god hälsa. Övergången till hemarbete under pandemin innebar en omfattande digital transformation i arbetslivet. Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och arbetsgivare vill kunna vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, utvecklas och har möjlighet att göra ett gott arbete. Man behöver samtidigt effektivisera nyttjandet av kontorslokaler, både utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Många organisationer försöker nu hitta former för hybrida arbetssätt, men kunskapen om hur hybridarbete påverkar arbetsmiljö, hälsa, produktivitet och ledarskap är väldigt begränsad. Hybridarbete kan innebära fördelar genom lägre lokalkostnader, ökad autonomi för de anställda och högre effektivitet genom mindre tidsåtgång för pendling och färre störningar i arbetet. Men det finns också utmaningar vad gäller arbetsmiljö, tekniska lösningar och hur man får till väl fungerande kommunikation och samverkan i organisationen. I detta projekt är det övergripande syftet att öka kunskapen om hur fysisk- och psykosocial arbetsmiljö, hälsa, samarbete, produktivitet och ledarskap påverkas vid övergång till hybridarbete. 

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc. 

Som doktorand kommer du att bl. a. att genomföra datainsamling, samt bearbeta och analysera kvalitativa och kvantitativa data, skriva vetenskapliga artiklar och en sammanläggningsavhandling. Du kommer att vara verksam i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där det finns expertis inom arbets- och miljömedicin, psykologi, och arkitektur. Här kan du läsa mer om de forskargrupper som du kommer att vara delaktig i. Länk till AktiKon (https://www.umu.se/forskning/grupper/aktikon/) och VECTOR (https://www.umu.se/forskning/grupper/vector/).

Vi söker dig som är engagerad, kreativ, självständig och har hög motivation för forskarstudier. Ett intresse för arbetsmiljö och hälsa är en nödvändighet.

Antagningskrav 

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha både grundläggande behörighet, och särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen. 

Grundläggande behörighet  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§). 

Särskild behörighet 

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga skriftliga och muntliga språkkunskaper i engelska. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. 

Övriga kvalifikationer  

Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete inom företagshälsovård, personalavdelning eller annan erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete. Erfarenheter av tidigare forskning eller projektarbete med kvalitativa eller kvantitativa data är också meriterande.

Bedömning

Utvärdering av förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå baseras främst på:

·     Kunskaper och färdigheter relevanta för forskarstudier inom området.

·     Förmåga att formulera och lösa vetenskapliga frågor.

·     Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.

·     Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

·     Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på meriter och bedömd potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå. Intervjuer i samband med tillsättning av anställningen kommer att ske. Antagning till forskarutbildning initieras efter avslutad urvalsprocess.

Ansökan 

Ansökan ska innehålla: 

 1. Ett personligt följebrev som beskriver din egen bakgrund, sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen i relation till det aktuella forskningsprojektet, max 1500 ord.
 2. En meritförteckning. 
 3. Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg. 
 4. Kopior på magister-/masteruppsats och eventuella övriga publikationer. 
 5. Kontaktinformation till minst två referenspersoner. 
 6. Övriga meriter med relevans för anställningen.
 7. Dokument ska bifogas elektroniskt i Word eller PDF-format.
   

Ansökan ska vara skriven på svenska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2024-06-19.

Löneplacering 

Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar. 

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-902-24
Kontakt
 • Viktoria Wahlström, viktoria.wahlstrom@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-06-19

Tillbaka till lediga jobb