Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Pedagogiska institutionen utlyser en postdoktorsanställning i anslutning till ett pågående forskningsprojektet om yrkeselever och medborgarbildning. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 24 månader med start enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Pedagogiska institutionen söker en postdoktor som arbetar i anslutning till ett pågående forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet (2023-2026): Kritiskt tänkande, social tillhörighet och demokratiskt deltagande: yrkeselevers medborgarbildning och lärares undervisning.

Det projekt som postdoktorn kommer att ingå i fokuserar på gymnasiala yrkeselevers kunskaps- och identitetsutveckling i relation till undervisning i historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap och utgår från utbildningssociologiska och intersektionella teorier. Det befinner sig således i skärningspunkten mellan yrkesutbildning, allmänpedagogik och SO- och NO-ämnenas didaktik

Projektgruppen består av forskare från Pedagogiska institutionen och Institutionen för matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Som postdoktor kommer du att stärka forskning och undervisning inom Pedagogiska institutionens områden för allmändidaktik och genus. Anställningen är knuten till Pedagogiska institutionen men syftar också till att stärka utbildningsvetenskaplig forskning vid hela Umeå universitet. Som postdoktor kommer du därför att aktivt bidra till det tvärvetenskapliga karriärprogram för nydisputerade som Lärarhögskolan driver. Det finns också möjligheter till samverkan med Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD), Umeå Science Education Research (UmSER) och Umeå centrum för genusstudier (UCGS).

Inom anställningen ges möjlighet att genomföra ett självständigt formulerat delprojekt som bidrar till kunskapsområdet demokrati och yrkesutbildning. Du kan även initiera nya samarbeten och söka forskningsmedel.

Postdoktorsanställningen syftar till såväl vetenskaplig som pedagogisk meritering. Minst 80 procent av arbetstiden kommer att innefatta forskningsaktiviteter medan upp till 20 procent kan komma att utgöras av undervisning eller andra arbetsuppgifter vid institutionen.

Kompetenskrav

För att vara behörig för anställningen ska du ha avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett forskarutbildningsämne som är relevant för forskningsprojektets utbildningsvetenskapliga inriktning, som till exempel pedagogik, pedagogiskt arbete, samhällsorienterande- och naturorienterande ämnenas didaktik, genusvetenskap och sociologi. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Du får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde inom Umeå universitet för att vara behörig för anställningen.

I första hand beaktas den som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång men om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid tidigare och planerad forskning av relevans för anställningen. Bedömningen grundar sig i första hand på den planerade forskningens relevans och kvalitet och i andra hand på övrig vetenskaplig meritering.

Eftersom forskningsprojektet innebär datainsamling i svensk kontext finns ett krav på mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt. Du förväntas även ha goda sociala färdigheter och en förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Anställningen förutsätter närvaro på plats vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Ansökan

Till en fullständig ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Ett personligt brev med beskrivning av varför du är intresserad av denna anställning, inklusive en beskrivning av hur dina erfarenheter passar för att jobba i det pågående forskningsprojektet Kritiskt tänkande, social tillhörighet och demokratiskt deltagande: yrkeselevers medborgarbildning och lärares undervisning samt en plan för annan forskningsaktivitet inom anställningen (max två sidor)
  • Ett CV/meritförteckning inkluderande datum för doktorsexamen, titel på avhandlingen och aktuell publikationslista.
  • Sökandens doktorsavhandling samt ytterligare högst tre publikationer.
  • Kopior av betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av Jörgen From, e-post: jorgen.from@umu.se (prefekt) samt Kristina Ledman, e-post: kristina.ledman@umu.se (projektledare)

Mer information om Pedagogiska institutionen.

Mer information om det aktuella forskningsområdet vid Pedagogiska institutionen - DUB - didaktik, utbildningshistoria och bedömning respektive GEPS - Genus och pedagogiska processer i samhället.  

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2024-03-06

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september eller enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-143-24
Kontakt
  • Jörgen From, jorgen.from@umu.se
  • Kristina Ledman, kristina.ledman@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-01-26
Sista ansökningsdag 2024-03-06

Tillbaka till lediga jobb