Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Nu söker vi en universitetslektor i nya testamentets exegetik. Anställningen är på heltid och tillsvidare.

Arbetsuppgifter

Undervisning äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser. I anställningen ingår undervisning och examination inom: Nytestamentlig grekiska: grundkurs, grundkursmoment inom exegetik/bibelvetenskap, magisterkursen Genus, sexualitet och Bibeln samt andra magisterkurser i nya testamentets exegetik såväl med språklig som icke-språklig inriktning, samt handledning av examensarbeten på kandidat- och magisternivå inom exegetik/bibelvetenskap. 

Undervisning på engelska kan ingå i anställningen. Undervisning på andra områden inom teologi och religionsvetenskap kan även ingå. 

I anställningen ingår under de två första åren 40% kompetensutveckling och 60% undervisning/administration. Efter de två inledande åren ingår i anställningen 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning och arbete med ansökningar om externa forskningsmedel, och universitetslektorer förväntas bidra till utvecklingen av ämnet genom att aktivt söka extern finansiering för forskning. 

Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet

Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap/teologi med inriktning mot nya testamentets exegetik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) inom två år från anställningens början är ett krav för anställningen. Förmåga att undervisa på engelska är också ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet

Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området nya testamentets exegetik, skicklighet inom administrativ verksamhet och utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en avvägning mellan dessa bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom nya testamentets exegetik. Forskningsskicklighet även inom gamla testamentets exegetik är inte nödvändigt för att vara behörig, men är meriterande och vikt ska därför fästas vid forskningsskicklighet inom det området.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt även fästas vid vetenskapliga publikationer med peer review.

Undervisningens inriktning är kurser i nya testamentets exegetik med undervisning i grundspråket grekiska. Pedagogisk skicklighet inom nya testamentets exegetik ska därför tillmätas särskild vikt.

Undervisning i grundspråket grekiska äger rum på kurser med svenska som undervisningsspråk, och förmåga att undervisa på svenska ska därför tillmätas särskild vikt vid bedömningen av pedagogisk skicklighet.

Undervisning om genus, sexualitet och Bibeln ingår i anställningen, och vikt ska därför fästas vid pedagogisk skicklighet inom detta område.

Erfarenhet av undervisning i gamla testamentets exegetik och i grundspråket hebreiska är inte nödvändig för att vara behörig, men är meriterande och vikt ska därför fästas vid pedagogisk skicklighet inom detta område.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Därutöver ska vikt fästas vid den sökandes skicklighet inom administrativ verksamhet och utvecklingsarbete.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2

Ansökan

Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 8 januari 2024.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.

Övrig information

Anställningen är tillsvidare på heltid. Tillträde är 250101 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Thomas Girmalm 090-786 78 21, thomas.girmalm@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se).

För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1680-23
Kontakt
 • Thomas Girmalm, ämneskoordinator, 090-7867821,thomas.girmalm@umu.se
 • Jonas Nilsson, prefekt, 090-7869990,jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-11-07
Sista ansökningsdag 2024-01-08

Tillbaka till lediga jobb