Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Tillsammans med The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och SciLifeLab & Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS), söker nu Umeå universitet två excellenta unga forskare som är intresserade att bli nya gruppledare/forskare. Meriteringsanställningen riktar sig till sökande som vill starta sin första oberoende grupp inom några år efter sin doktorsexamen. Vi erbjuder generös finansiering i upp till 9 år, förutsatt en positiv utvärdering efter fyra år.

Datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi omfattar forskning som kommer att förändra vår förståelse av patogener, deras interaktioner med värdorganismer och miljön, och hur de överförs i populationer. Forskningen ska ha ett starkt fokus på beräkningsanalys eller prediktiv modellering av patogenbiologi eller värd-mikrobinteraktioner, i vilka flerdimensionella experimentella data tillgängliggörs på genomnivå, eller via genetiska, kliniska eller folkhälsodata på populationsnivå från patogenstudier och biobanker.

 

Projektbeskrivning

DDLS Fellows-programmet

Datadriven livsvetenskap (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människans hälsa och de globala ekosystemen. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) har som mål att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige. Programmet har 3,1 miljarder SEK i finansiering (ca 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras, 210 postdoktorer anställas, och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Gruppledarna/ DDLS fellows, kommer att rekryteras till de 11 deltagande lärosätena/organisationerna, men blir också del av ett nätverk inom det nationella DDLS-programmet koordinerat av SciLifeLab. DDLS-programmet omfattar fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biodiversitet, precisionsmedicin och diagnostik, samt smittspridning och infektionsbiologi. För mer information, se www.scilifelab.se/data-driven.

Under år 2022 och 2023 har 20 unga DDLS fellows rekryterats till programmet och vi söker nu ytterligare 19 gruppledare. Varje DDLS fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, avsett att täcka 5 år av egen lön och andra resurser, såsom två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Anställningarna som fellows/gruppledare är tidsbegränsade med möjlighet till befordran och tillsvidareanställning vid espective värduniversitet/-organisation.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen med oss? Ansök nu!

MIMS
MIMS är den svenska noden av European Molecular Biology Laboratory (EMBL) och en del av det Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine, med andra partnerinstitut i Helsingfors, Oslo och Aarhus. Partnerskapet ger utmärkt tillgång till forskningsinfrastruktur, inklusive databaser, beräkningsanläggningar och instrumentering, samt till kliniskt material och nätverk och utbildningsaktiviteter. De fyra laboratorierna i partnerskapet följer EMBL-modellen för forskningsorganisation, mentorskap och utvärdering. MIMS, som finansieras av Vetenskapsrådet vid Umeå universitet med dess starka forskargrupp inom mikrobiologi och infektion, erbjuder en stimulerande vetenskaplig miljö som utmärker sig inom grundforskning, såsom Emmanuelle Charpentiers Nobelprisvinnande upptäckt av gensaxen CRISPR-Cas9, och drar nytta av närheten till ett av Sveriges största universitetssjukhus.   

Inom DDLS-programmet kan du utveckla din fulla potential som en ledande självständig forskare i en blomstrande akademisk campusmiljö som omfattar Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus och Sveriges lantbruksuniversitet. Du kommer att bli en del av det nationella DDLS-programmet vid SciLifeLab och det europeiska nätverket av MIMS, som inkluderar EMBL och European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) i Hinxton, Storbritannien. Det finns även relevanta lokala forskningsmiljöer, Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR), Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) och IceLab, som ger ett nav för tvärvetenskapligt samarbete.

Anställningen kommer organisatoriskt att tillhöra institution vid Medicinska fakulteten eller Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionsplacering sker i samråd med dig utifrån vart din forskning passar bäst in. Potentiella värdinstitutioner inkluderar institutionen för datavetenskap, matematik och matematisk statistik, molekulärbiologi, fysiologisk botanik eller klinisk mikrobiologi. Mer information om tillgänglig forskningsinfrastruktur finns här. Ange gärna önskemål om institutionsplacering i din ansökan.

Rekryteringspaket
DDLS och MIMS erbjuder finansiering för upp till två nya gruppledare (forskare) som är tänkt att påbörja anställningen kommande år. 17 miljoner kronor avsätts för varje gruppledare för en inledande femårsperiod, med möjlighet till förlängning med 2 miljoner kronor per år i upp till totalt nio år, under förutsättningar att den externa utvärderingen efter det fjärde året är positiv. Nya gruppledare kommer att erbjudas toppmoderna kontors- och laboratoriefaciliteter. Den finansierade forskaren kommer att få hjälp att etablera sin egna forskargrupp med medarbetare på postdoktoral- och doktorandnivå. Gruppledaren förväntas också kunna komplettera sin forskningsbudget genom att söka nationella och internationella forskningsanslag.

Ämnesbeskrivning
Ämnet avser forskning inom det breda området smittspridning och infektionsbiologi med en stark beräkningsprofil. Det övergripande syftet är att ämnesområdet ska leda till innovativ utveckling och/eller användning av nya datadrivna metoder baserade på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att i första hand att leda och bedriva datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi inom forskningsmiljön vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, som MIMS-gruppledare och som DDLS Fellow. I arbetsuppgifterna avseende forskning ingår även att söka externa medel för finansiering av egen forskning. Bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet kan ingå. Administrativa uppgifter och uppdrag på institutions- och/eller fakultetsnivå inom Medicinska fakulteten eller Teknisk-naturvetenskaplig fakulteten kan komma att ingå. Ledning a personal och verksamhet ingår då forskaren förväntas leda egen forskargrupp som MIMS gruppledare och DDLS Fellow.
 
Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma. 

MIMS-gruppledare förväntas bedriva ett framgångsrikt forskningsprogram i synergi med de tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där MIMS är integrerat, bidra aktivt till DDLS-programmet och delta i gemensamma aktiviteter som främjar forskning och utbyten inom The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskare och som kvalificerar sig för finansiering som DDLS Fellow och MIMS gruppledare, är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Kandidaterna ska också ha genomgått postdoktoral träning och utbildning inom ett relevant forskningsområde. Därutöver krävs förutsättningar och engagemang för utbildning av unga forskare och handledning av vetenskapliga avhandlingar.

Vi söker företrädesvis begåvade forskare på tidig karriärnivå som redan har producerat utmärkt forskningsarbete med relevans för data-driven molekylär infektionsmedicin eller infektionsepidemiologi, är redo att arbeta självständigt och visar potential att vara en forskningsledare. Framgångsrika sökande kommer att kunna ansöka om ERC Starting Grants och bör därför ha avlagt doktorsexamen, eller ha nått motsvarande kompetens, senast två och högst sju år före ansökan.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som forskare och för att kunna få finansiering som MIMS gruppledare och DDLS Fellow, gäller vetenskaplig skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för forskare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer vetenskaplig skicklighet att viktas högst (3). Därutöver gäller skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunder
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående och planerad datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Vid bedömning av skicklighet att leda personal och verksamhet kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid förutsättningar för att på ett bra sätt leda och utbilda ett team av forskare. 

Vid bedömning av forskningskompetens ska särskild hänsyn tas till forskningens originalitet och självständighet och den sökandes förutsättning att utveckla sin egna forskningslinje inom datadriven infektionsforskning, såsom utveckling eller innovativ tillämpning av beräkningsverktyg för att analysera och integrera data eller matematiska modeller för att förstå komplexa system.

Erfarenhet av undervisning inom grund- såväl som forskarutbildning är meriterande. Vi förväntar oss ett intresse för att utbilda nästa generations forskare. 

För denna anställning är det särskilt meriterande med erfarenhet av forskning inom datadriven livsvetenskap, särskilt med inriktning mot smittspridning och infektionsbiologi, och den sökande förväntas ha en vetenskaplig profil som passar in i syftet med anställningen. Det är även särskilt meriterande att visa potential för samarbeten med DDLS-programmet och The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine.

 

Ansökan

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen. Sista ansökningsdag är 2023-10-15.  När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. ett introduktionsbrev som sammanfattar den sökandes karriär, tidigare forskningserfarenheter av relevans för molekylär infektionsmedicin och framtidsplaner för forskarkarriären (1-2 sidor),
  2. CV med en lista över alla vetenskapliga publikationer (med de fem viktigaste markerade),
  3. kopia av intyg om doktorsexamen,
  4. en kortfattad forskningsplan (maximalt 5 sidor) med en sammanfattning av förväntade resultat och betydelse inom ämnet,
  5. namn och kontaktuppgifter för tre referenspersoner.

Ansökningarna kommer att utvärderas av externa sakkunniga i en rekryteringskommitté som består av medlemmar representerande EMBL och noderna inom ”The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine” och en representant för DDLS styrelse. En topprankad grupp av sökande kommer att inbjudas till intervju med rekryteringskommittén. Bedömningen kommer att resultera i en rekommendation om finansiering, till MIMS Styrelse för beslut vilket utgör underlag för institutionsaffiliering och anställningsbeslut av berörd fakultets dekan.

För mer information, kontakta gärna MIMS föreståndare, Professor Oliver Billker: oliver.billker@umu.se, +46 90 785 67 78

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1188-23
Kontakt
  • Professor Oliver Billker, 0907856778
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-06-29
Sista ansökningsdag 2023-10-15

Tillbaka till lediga jobb