Enheten för ekonomisk historia söker en biträdande lektor. Anställningen är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. Anställningen innebär både vetenskaplig och pedagogisk meritering. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år. I utgångsläget omfattar 51 % av arbetstiden vetenskaplig meritering i syfte att uppfylla behörighetskraven för anställning som universitetslektor. Under återstående 49 % av arbetstiden består arbetsuppgifterna av pedagogisk meritering samt utveckling av ämneskompetens i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås. Det kan ske genom undervisning vid våra utbildningsprogram där huvudsakligt arbetsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering. Uppdraget kan också innefatta utbildningsadministration och programansvar.

Andelen forskning kan utökas periodvis i den mån extern finansiering erhålles av den anställde. Likaså kan andelen undervisning utökas periodvis om den anställde i samråd med prefekt och studierektor bedömer det vara värdefullt för att meritera sig för potentiell befordran till universitetslektor. 

Den biträdande universitetslektorn förväntas bedriva självständig forskning av hög kvalitet och bidra till enhetens forskningsmiljö genom att söka och erhålla externa forskningsmedel samt utveckla forskningssamarbeten såväl inom som utanför enheten. I anställningen kan dessutom handledning av doktorander inom området komma att ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är, enligt anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-129-22) den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. För den aktuella anställningen gäller doktorsexamen i ekonomisk historia eller motsv.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Som bedömningsgrund vid anställning av en biträdande universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förutsättningar att erhålla externa medel. Vid bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom området ekonomisk historia.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt främst ligga på bredd, djup och kvalitet i forskning. Meriterande är erfarenhet av arbete med projektansökningar och erhållna externa medel för forskning. Stor vikt ska även ligga vid produktivitet och originalitet i forskning kopplad till ekonomisk historia, under beaktande av den tid som sökande varit verksam. Vikt ska även ges för det bidrag till det internationella vetenskapssamhället den sökande har gjort och förmåga till samverkan med omgivande samhälle.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten är dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination meriterande. Meriterande är även den sökandes intresse för pedagogisk utveckling inom ämnesområdet, med avseende på erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan samt förmåga att visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenternas lärande och den egna lärarrollen. Kompetensen kan kompletteras genom högskolepedagogisk utbildning.  

Vid bedömning av annan skicklighet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet och potentialen till meritering för anställning som universitetslektor. För anställningen krävs god samarbetsförmåga och kunna arbeta fokuserat, flexibelt och proaktivt. Den sökande ska också ta fullt ansvar för sina arbetsuppgifter och kunna bidra till en god forsknings- och undervisningsmiljö. Arbetet kräver också en god förmåga att samarbeta och samverka med andra såväl inom som utanför Umeå universitet och medverkan i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen. 

Placeringsort för anställningen är Umeå och vi förväntar oss deltagande i den dagliga verksamheten vid enheten. Om den sökande har annat modersmål än svenska, förväntas att under den senare delen av anställningsperioden ska undervisning kunna ske på svenska. Detta är en bedömningsgrund för att bli befordrad till universitetslektor.

Befordran till universitetslektor

Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning, och den anställde kan ansöka om att bli prövad för befordran till universitetslektor efter fyra år.

Ansökan om prövning för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Ansökan ska struktureras enligt anvisningarna för ansökan och bedömning av anställning som universitetslektor, och bedömas av extern sakkunnig.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss
Enheten för ekonomisk historia är forskningsintensiv och sysselsätter ca 15 personer. Ekonomisk historia har väl utvecklade forskningssamarbeten på lokal, nationell och internationell nivå. För mer information, se https://www.umu.se/enheten-for-ekonomisk-historia/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-273-23
Kontakt
  • Fredrik Olsson-Spjut, 090-7866034
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-15
Sista ansökningsdag 2023-04-30

Tillbaka till lediga jobb