Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Avdelningen för arbetsterapi vid Umeå universitet står inför att hösten 2023 starta sitt grundutbildningsprogram på distans. Vår intention är att skapa ett program som möter efterfrågad kompetens i samhället, inom bland annat områdena psykiatri, folkhälsa och vardagsteknik. Vi vill också stärka forskningen inom motsvarande områden. Därför söker vi just nu en professor som kan vara med och bidra till att möjliggöra detta. Utöver det rekryterar vi också två universitetslektorer.

Forskningsämnet arbetsterapi beskrivs vid Umeå universitet på följande sätt: 
Inom ämnet arbetsterapi utvecklas kunskaper om det människan vill och har behov av att göra för att uppleva mening och delaktighet i sin livssituation, oavsett var den befinner sig i livsloppet. Centrala delar av ämnet är människans görande och utförandet av aktiviteter vilket sker i samspel med omgivningens möjligheter och krav. Inom arbetsterapi utvecklas också kunskap om hur görandet påverkar en persons utveckling, hälsa och välbefinnande. Forskning kan ske på individ-, grupp- eller samhällsnivå och omfatta såväl rehabilitering, habilitering, prevention som hälsopromotion. Forskning inom ämnet arbetsterapi skapar förutsättningar för ett jämlikt, aktivt och socialt liv för människor, oavsett kroppsfunktioner och förmågor, liksom ett hållbart, tillgängligt och inkluderande samhälle. Kunskap som genereras genom forskning i arbetsterapi är relevant för personer och grupper i samhället som har eller riskerar aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsinskränkningar, men har även stor relevans som strategiska bidrag till utveckling av vår välfärd.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom arbetsterapi. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt företräda sitt ämne. I detta kan ingå att leda personal och verksamhet. Professorn förväntas vidare attrahera externa forskningsbidrag i konkurrens och finansiera uppbyggnad och drift av egen forskargrupp. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning och examination i ämnesområdet arbetsterapi inom utbildning på grund- och avancerad nivå framförallt vid Arbetsterapeutprogrammet och Masterprogrammet i arbetsterapi, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Professorn, som ska vara aktiv forskare, ska även bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Det åligger professorer särskilt att ansvara för examination inom utbildning på forskarnivå. Utveckling av nya kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår också i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Undervisning på annan ort än stationeringsort kan förekomma. Undervisningen kommer i huvudsak att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. 

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma. Överenskommelse om arbete delvis på distans kan också vara aktuellt med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Anställningen som professor kan efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – vara möjlig att förena med anställning som legitimerad arbetsterapeut vid någon av regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland Härjedalen, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. 
Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.

För att vara behörig förväntas den sökande vara en nationellt och internationellt erkänd forskare, utifrån arbetsuppgifterna att leda forskning och vetenskapligt företräda sitt ämne, och vidare ska den sökande uppvisa dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare inom utbildning på forskarnivå från antagning fram till disputation, utifrån arbetsuppgifterna som examinator inom utbildning på forskarnivå. För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom arbetsterapi.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet arbetsterapi. För anställningen krävs även legitimation som arbetsterapeut. 

Krav som endast gäller om anställningen ska förenas med klinisk anställning som arbetsterapeut:

För att anställningen som professor ska kunna förenas med klinisk anställning som arbetsterapeut är – utöver legitimation som arbetsterapeut – klinisk skicklighet ett behörighetskrav. 
Därutöver krävs för att vara behörig för förenad anställning nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning, dvs. vetenskaplig och pedagogisk och, i förekommande fall, klinisk skicklighet. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet i akademiskt ledarskap.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

 

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet i akademiskt ledarskap samt i förekommande fall klinisk skicklighet (var för sig 1).

 

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som professor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-248-19).

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning inom arbetsterapi samt erhållna externa forskningsbidrag som huvudsökande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i arbetsterapi. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. Det förväntas för en professor uppvisad doktorandhandledning som huvudhandledare till disputation för minst två forskarstuderande.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.  

Skicklighet inom akademiskt ledarskap kan visas genom förtroendeuppdrag inom akademi samt forskningsråd.

I förekommande fall visas klinisk skicklighet genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens. 

Särskilt meriterande för denna tjänst är dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsbidrag i konkurrens.

 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-02-28. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1788-22
Kontakt
  • Ulla Nygren, 090-7869102
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-12-16
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb