Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för psykologi söker en professor i psykologi med inriktning mot neuropsykologi. Med neuropsykologi avses såväl kognitiv neurovetenskap, biologisk psykologi och klinisk neuropsykologi.                          

Institutionen för psykologi är en dynamisk forsknings och undervisningsmiljö inom flera områden. Vid institutionen bedrivs framgångsrik tvärvetenskaplig forskning inom kognitiv neuropsykologi med pågående samarbeten över fakultetsgränser, med Regionen och med andra universitet inom och utom Sverige. Inom ramen för denna forskningsmiljö finns goda förutsättningar till nya samarbeten och samverkan. Institutionen erbjuder flera utbildningar med inslag av neuropsykologi. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen kan erhållas via vår hemsida: https://www.umu.se/institutionen-for-psykologi/ 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som professor i psykologi med inriktning mot neuropsykologi ingår att bedriva forskning, undervisning, handledning och samverkan med övriga samhället. I arbetsuppgifterna ingår även att leda, utveckla och stärka forskningen inom det aktuella området, däribland att initiera forskningsprojekt och att aktivt verka för extern finansiering av institutionens forskning. Det ingår dessutom att hålla sig informerad om utvecklingen inom ämnesområdet i stort, samt skapa kontakter med andra lärosäten, institutioner och aktörer utanför universitetet.

En professor förväntas delta aktivt i institutionens verksamhet bl a genom strategiskt arbete för utveckling av undervisning, i synnerhet genom doktorandhandledning och i avancerade kurser. Vidare förväntas den anställde vidareutveckla den lokala, nationella och internationella forskningen som pågår vid institutionen och allmänt bidra till att stärka och utveckla institutionens forskningsmiljö.

I anställningen ingår institutionsfinansierad tid för forskning och utveckling av forskningsmiljön (förstärkt under första året). Resterande del av anställningen utgörs av undervisning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Den sökande skall vara beredd att vid behov kunna ta på sig administrativa arbetsuppgifter.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, inom ämnet psykologi eller motsvarande.

Behörighetsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning och vetenskaplig verksamhet, förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället, förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete samt publicering. Vetenskaplig skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning, ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen samt bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Pedagogisk skicklighet avser också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier på alla nivåer.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas särskild vikt. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten fästs särskilt vikt vid bredd och djup i forskningen, originalitet i forskningen och produktivitet. Förmåga att erhålla externa medel samt ledning av forskningsprojekt tillmäts stor vikt.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Härvid kommer även särskild vikt läggas vid kunskap om uppdragsutbildning och utbildning på avancerad nivå.

Vid bedömning av administrativ skicklighet och ledarskap läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete såväl nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet finner du här https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf 

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning finner du här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/dbm-beslut-anvisningar-vid-ansokan-och-sakkunnigbedomning-professor-samhallsvetenskapliga-fakulteten.pdf

I rekryteringsprocessen kommer provföreläsningar, intervjuer och referenstagning att genomföras.

Ansökan sker via rekryteringssystemet Varbi, senast 2022-08-31.  

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1039-22
Kontakt
  • Annika Nordlund, 090-7867830
  • Anna-Sara Claeson, 090-7866088
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-28
Sista ansökningsdag 2022-08-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb