Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för datavetenskap utlyser en doktorandtjänst i datavetenskap med fokus på kontextuell politisk kommunikation. AI-driven annonsering används ofta som ett lyckat exempel på praktisk tillämpning av djupa neurala nätverk, och det pågår en teknisk kapprustning mellan världens ledande annonsplattformar för att erbjuda sina kunder bästa möjliga sätt att kommunicera med sina målgrupper.  Kontextuell kommunikation har fördelar jämfört med personaliserad annonsering (som bygger på personlig data och demografisk segmentering) när det kommer till datasäkerhet, men tekniken medför också nya risker: Det verkar sannolikt att kontextuell kommunikation kan leda till ökad polarisering av åsikter och kan, över tiden, komma att utgöra ett allvarligt hot mot social sammanhållning och demokratiska processer. Genom det utlysta projektet vill vi tillhandahålla metoder för att upptäcka användningen av kontextuell annonsering inom politisk kommunikation. Dessa kan sen användas för att fördjupa vår förståelse av dynamiken i politiska system, och vår förståelse för hur denna förändras när AI-driven kommunikation blir allt vanligare.

Doktoranden kommer att bidra till en multidisciplinär teori om AI-driven kontextuell kommunikation. Projektet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder, och utförs under handledning av Johanna Björklund, lektor i datavetenskap vid Umeå universitet, och Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Studenten kommer att erbjudas utbildning i maskininlärning, algoritmanalys, och empiriska metoder, likväl som beteendevetenskap, kommunikation, och publikstudier.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk miljö med hundratalet anställda som sammantaget representerar mer än 20 länder. Studenten kommer att ingå i forskningsgruppen Foundations of Language Processing, som studerar teoretiska och praktiska aspekter av att representera språk på datorer, och dess kopplingar till andra informationskällor. Gruppen utgörs av fyra seniora forskare och sju doktorander som samarbetar i olika konstellationer. Doktoranden kommer också att samarbeta Jesper Strömbäcks forskningsgrupp i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Detta innebär bland annat regelbundna forskningsbesök hos gruppen.

WASP-HS
Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). WASP-HS vision är excellent forskning och ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle. Det tioåriga programmet har initierats och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse med 660 miljoner kronor. Dessutom bidrar industri och universitet till programmets genomförande.

WASP-HS inkluderar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet samt ett antal forskningsprojekt. För mer information om forskning och andra aktiviteter, se http://wasp-hs.org/.

Forskarskolan inom WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Projektbeskrivning
Digital annonsering baserar sig på automatiserade realtidsauktioner av annonsutrymme. Den idag vanligaste metoden är personaliserad annonsering, där annonser matchas mot användarprofiler, men industri söker sig i stigande grad mot alternativ som undviker hanteringen av personliga data. En allt vanligare lösning är kontextuell annonsering, där annonsen istället matchas mot den omgivande mediakontexten. De två teknikerna kan också kombineras, men det ökar integritetsriskerna.

Vi vill utveckla nya diagnostiska verktyg för att få en bättre förståelse för hur och när kontextuell kommunikation används i politisk kommunikation. I en första form kan dessa bestå i att upprepat efterfråga en uppsättning artiklar från en publicist, och utvärdera hur annonserna relaterar till artikelinnehållet och den angivna användarprofilen. Om annonserna inte är oberoende från dessa så finns det skäl att tro att annonserna är resultatet av riktad kommunikation. I dessa fall kan vi utforska vad som händer när vi gör kontrollerade ändringar i förfrågningarna, för att utforska det bakomliggande systemets logik. Allt eftersom de diagnostiska verktygen blir bättre kan vi använda dessa för jämförande studier mellan olika regioner, för att följa utbredningen av den nya tekniken.

Projektet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. Den första fasen syftar till att definiera ett teoretiskt ramverk i vilket vi kan uttrycka våra hypoteser. Vi sätter därefter upp kontrollerade experiment för att samla in data, analyserar resultaten med statistiska metoder, och uppdaterar iterativt våra modeller för att reflektera det vi lärt oss. Resultatet är en empiriskt grundad teori om AI-driven politisk kommunikation över det programmatiska ekosystemet, tillsammans med metoder och instrument för att detektera och förstå dess användning.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%).

Doktorandanställningen förväntas starta 2021-09-01, eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (regleras i Högskoleförordningen, Kap. 5 och 7). För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet datavetenskap om minst 90 högskolepoäng. På grund av projektets multidisciplinära natur kan som mest 20 av dessa högskolepoäng istället vara inom politik, media och kommunikation, statistik, diskret matematik, eller matematisk modellering

Eftersom arbetet sker i samverkan med internationella forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kommunicera väl på engelska, både i tal och skrift. Sökande bör ha goda kunskaper inom datavetenskap; en specialisering i artificiell intelligens eller maskininlärning är meriterande, och det är även goda kunskaper i programmering. Sökande från relaterade områden, med en mycket god förståelse för de grundläggande koncepten i datavetenskap kan också antas.  Kandidater bör även ha ett intresse av politisk kommunikation.

Ansökan
En komplett ansökan innehåller följande dokument: 
- Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
- En meritförteckning (CV)
- I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
- Styrkta betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 25 juni, 2021. Referensnummer: AN 2.2.1-829-21. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen, uppmuntrar vi kvinnor som sökande.

Upplysningar om det specifika projektet lämnas av projektledaren, Johanna Björklund, email: johanna@cs.umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-829-21
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-05-18
Sista ansökningsdag 2021-06-25

Tillbaka till lediga jobb