Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Universitetslektor i kriminologi

Sociologiska institutionen, i samarbete med Enheten för polisutbildning, utlyser en anställning som universitetslektor i kriminologi. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på kurser inom kriminologi och polisiärt arbete, på grundläggande och avancerad nivå. Undervisning kan också ske på kurser i sociologi.  Undervisningen omfattar campus och nätdistanskurser samt kurs/momentsansvar och sker i huvudsak på svenska. Den sökande förväntas kunna genomföra ovan nämnda arbetsuppgifter på svenska och engelska. I anställningen ingår att följa utvecklingen inom det angivna området, bedriva egen forskning och aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. Den sökande förväntas söka externa forskningsmedel och olika typer av samverkansuppdrag. Vid erhållande av forskningsmedel eller uppdrag ingår i normalfallet minst 20 procent undervisning.

Anställningen är förlagd till Sociologiska institutionen men delar av arbetet utförs vid Enheten för polisutbildning. Vi förväntar oss att lektorer är närvarande på arbetsplatsen och deltar aktivt i institutionens verksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt 4 kap. 4§ högskoleförordningen och Umeå universitets anställningsordning den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med vetenskaplig kompetens avses avlagd doktorsexamen i kriminologi eller motsvarande, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Annan likvärdig vetenskaplig meritering utan doktorsexamen kan utgöra grund för anställning som universitetslektor.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt att den sökande visar på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla d.v.s. vetenskaplig och pedagogisk skicklighet gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten gäller förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalitet inom det angivna området, kommunicera forskning med det omgivande samhället, erhålla externa forskningsanslag samt erfarenheter av forskningsledarskap samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det angivna området samt forskningsmeriter från de senaste fem åren.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten gäller dokumenterad erfarenhet och utvärdering av undervisning av hög kvalitet inom det angivna området, pedagogisk utveckling inom ramen för kurser och utbildningsprogram, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå, forskarhandledning samt pedagogiskt ledarskap.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Vid bedömning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalitet inom det angivna området, kommunicera forskning med det omgivande samhället, erhålla externa forskningsanslag samt erfarenheter av forskningsledarskap. Förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det angivna området samt forskningsmeriter från de senaste fem åren ges särskild betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet och utvärdering av undervisning av hög kvalitet inom det angivna området, pedagogisk utveckling inom ramen för kurser och utbildningsprogram, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå, forskarhandledning samt pedagogiskt ledarskap.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen ingår intervju, och referenstagning också provföreläsning kan komma att bli aktuellt.

Om oss
Sociologiska institutionen bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såväl sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet.

Institutionen har för närvarande c:a 60 anställda, varav 12 doktorander. Forskning bedrivs inom områden som Arbete, familj och jämställdhet, Digital sociologi, Kriminologi, Hållbar utveckling, arbete och globalisering, Invandringsattityder, nationalism och rasism, Miljöattityder och miljöbeteenden, Subjektivt välbefinnande, Vetenskapsstudier, Välfärd, politik och social stratifiering och Äldreforskning. Denna forskning är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida:


https://www.umu.se/sociologiska-institutionen/

    Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-773-21
Kontakt
  • Prefekt Jenny-Ann Danell, jenny-ann.danell@umu.se, 090-786 98 14
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-05-25
Sista ansökningsdag 2021-08-09

Tillbaka till lediga jobb