Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för datavetenskap söker en universitetslektor i artificiell intelligens med inriktning mot datahantering. Institutionen har mer än 140 anställda från mer än 20 olika länder och är inne i en kraftig expansionsfas. Den utlysta anställningen är knuten till forskningsgruppen Artificiell intelligens för datahantering (AI for data management). Gruppen, som leds av professor Diego Calvanese, är etablerad som en av världens ledande forskargrupper gällande såväl grundforskning som tillämpad forskning med fokus på skärningspunkterna mellan semantiska teknologier, kunskapsrepresentation och resonerande, och databaser. Denna anställning, som inrättats genom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP, http://wasp-sweden.org/), åtföljs av betydande resurser för ytterligare rekrytering (se nedan). Sista ansökningsdag är 2021-01-04.

Arbetsbeskrivning

Åtkomst av data och integration av data är ett viktigt problem som uppstår i olika varianter i de flesta större företag, privata organisationer och offentliga förvaltningar. Det innebär många utmaningar när det gäller semantik, prestanda, användbarhet, integritet och förklaringsbarhet. Det kan hanteras genom att kombinera metoder och tekniker som utvecklats inom olika områden, allt från logikbaserad kunskapsrepresentation i artificiell intelligens, till databaser och den semantiska webben.

Arbetsuppgifterna innefattar grundforskning och tillämpad forskning som adresserar de många öppna problem som återstår inom området dataåtkomst och integration. Exempelvis är följande problemområden aktuella:

 • Sömlös integrering av olika typer av datakällor (strukturerade, JSON, XML, RDF, grafbaserade, textuella)
 • Hantering av olika specifika typer av data (temporala, geospatiala, numeriska)
 • Utveckling av mer expressiva former för frågeställande, utnyttjande av semantik hos data, göra uppdateringar
 • Hantera ofullständiga och inkonsistenta data

Arbetet innefattar även undervisning och handledning på samtliga nivåer. Det inbegriper också forskningsadministration (i synnerhet att planera och leda forskningsprojekt inklusive att göra nya ansökningar om forskningsmedel, samt förädling av forskningsresultat), samt kommunikation med intressegrupper och den breda allmänheten. Uppdrag av administrativ karaktär och ledningsuppdrag inom Umeå universitet kan också förekomma, liksom forskningsinformation.

Med anställningen följer resurser för att finansiera två doktorander (fyra år vardera). Doktoranderna kommer att delta i den attraktiva nationella forskarskolan som drivs av WASP, som i nuläget omfattar cirka 250 doktorander.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara datavetenskap, artificiell intelligens eller annat relaterat ämne med relevans för anställningen.

Det är ett krav att tydligt och obehindrat kunna kommunicera på engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder skall gälla i första hand graden av vetenskaplig skicklighet. Därnäst ska graden av pedagogisk skicklighet beaktas. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Därutöver skall graden av administrativ skicklighet, kommunikations- och samarbetsförmåga, samt annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Forskningsinsatserna ska bedömas utifrån aktualitet, kvalitet, produktivitet och originalitet. Särskild vikt ska läggas vid vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl respekterade tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer-review system). Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Dokumenterad förmåga att utveckla och leda forskningsprojekt är en merit. Internationell forskningserfarenhet är en merit.

Vetenskaplig expertis måste relatera till ämnesområdet artificiell intelligens. Dokumenterad erfarenhet av forskning om metoder, tekniker och verktyg gällande kunskapsrepresentation i artificiell intelligens för datahantering är en förutsättning. Erfarenhet av metoder och tekniker relaterade till den semantiska webben, och specifikt gällande användning av kunskapsgrafer för åtkomst och integration av stora, komplexa och heterogena datakällor, särskilt genom att förlita sig på paradigmet för virtuell åtkomst / integration, är särskilt relevant. Erfarenhet av utveckling eller att leda utveckling av programvara som bygger på semantisk webb-teknologier, och följer principerna för öppen källkodsutveckling är också relevant.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt kring studenters lärande och den egna lärarrollen
 • förmåga att etablera en god kommunikation med och motivera studenter, liksom att sprida intresse för området

Pedagogisk skicklighet kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning med relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Pedagogisk skicklighet måste inkludera ämnesområdet artificiell intelligens. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå och forskarnivå är meriterande, liksom dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbeten. Pedagogiskt utvecklingsarbete och kursutveckling inom områdena artificiell intelligens och / eller datahantering är en merit.

Övriga bedömningsgrunder

Administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse ska avse

 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitetet
 • förmåga att etablera samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer,
 • förmåga att etablera samarbete med offentliga och privata samarbetsparter, allmänheten i stort och forskare från andra ämnen.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 • Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
 • OBS: Ifyllt CV enligt Ansökningsformulär (länk)
 • Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • Kopior av särskilt åberopade vetenskapliga arbeten
 • Kopior av särskilt åberopade pedagogiska arbeten
 • Forskningsplan (max 3 sidor)

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Institutionen för datavetenskap strävar efter balans mellan könen och uppmuntrar därför ansökningar från kvinnor.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-01-04. Tillträdesdatum 2021-06-01 eller enligt överenskommelse.

Information

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin. WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet finansierar forskning inom artificiell intelligens och autonoma system som samarbetar med människor, anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap, och bygger intelligenta system av system. Detta möjliggörs primärt av avancerad programvara, vilket också är ett forskningstema integrerat i programmet.

WASP:s vision är forskningsexcellens och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara, till gagn för såväl samhälle som industri. För mer information se http://wasp-sweden.org/.

Mer information om tjänsten kan erhållas från professor Diego Calvanese, diego.calvanese@umu.se.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1310-20
Kontakt
 • Diego Calvanese, 090-786 62 00
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-11-13
Sista ansökningsdag 2021-01-04

Tillbaka till lediga jobb