Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi söker dig som är forskare inom bioinformatik med medicinsk inriktning som vill vara med och utveckla fakultetens bioinformatiksatsning bland annat med  mål att bygga upp en bioinformatikinfrastruktur vid Medicinska  fakulteten. Sista ansökningsdag 2020-12-03.

Arbetsuppgifter
Denna anställning är del i en central satsning inom Medicinska fakulteten på området bioinformatik inom medicinsk forskning. Anställningen innebär dels att leda och utveckla egen forskning inom området, dels ett fakultetsgemensamt uppdrag innefattandes såväl samordning och tillgängliggörande av infrastruktur inom bioinformatik för medicinsk forskning, som utbildning/undervisning inom bioinformatik, vid Medicinska fakulteten.

I arbetsuppgifterna ingår således att leda forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom bioinformatik. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå i bioinformatik inom program och på fristående kurser. Undervisningen kommer ofta att ske på engelska, men kan även ibland genomföras på svenska. Administrativa uppgifter och uppdrag inom Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet ingår då lektorn förväntas leda egen forskargrupp.

Ledning av verksamhet för samordning och tillgängliggörande av bioinformatik inom fakulteten ingår. Detta innefattar att identifiera organisationsformer och driva utveckling som bidrar till uppbyggnad, utveckling och ledning av en bioinformatikinfrastruktur vid fakulteten. Vidare ingår att initiera workshops och motsvarande på området, identifiera behov av metodutveckling inom bioinformatik samt samordna ansökningar för att bygga ut bioinformatikinfrastruktur. Lektorn förväntas arbeta fakultetsöverskridande och nationellt.

Den bioinformatiska inriktningen är fri, men bör ha synergi med befintlig forskning på fakulteten. Exempelvis får analysen med fördel leda till ökad förståelse av de system som studeras, eller bryta mark mot nya men närliggande studieområden.

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Umeå. Anställning kommer att organisatoriskt tillhöra en institution vid den Medicinska fakulteten. Institutionsplacering avgörs av arbetsgivaren i samband med anställning, med sökandes egna önskemål som vägledning utifrån mest lämpliga placering för den egna forskningen. I de fakultetsgemensamma uppgifterna i anställningen kommer lektorn att arbeta i nära dialog med, och på uppdrag av, fakultetens forskningsberedande organisation.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Sökande som inte talar svenska, förväntas tillägna sig talad svenska till en god nivå inom en treårsperiod, för att t.ex. kunna delta i administrativ utbildningsplanering inom fakulteten samt ge basal undervisning på svenska.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, ha viss erfarenhet av att handleda doktorander och postdoktorer, samt kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom bioinformatik på det medicinska området.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet bioinformatik.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet viktas högst (3), därefter viktas pedagogisk skicklighet (1). Därutöver beaktas graden av administrativ skicklighet, och skicklighet att leda personal och verksamhet.

Beskrivning av bedömningsgrunderna
Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i bioinformatik. Här anses särskilt meriterande dels dokumentation av publicerade originalarbeten i högrankade internationella tidskrifter, i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll, dels erhållna externa forskningsbidrag i nationell eller internationell konkurrens som huvudsökande samt att sökande kan uppvisa förmåga att leda egen forskargrupp. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Den sökande ska uppvisa pågående forskning och bör ha en vetenskaplig produktion i en omfattning som motsvarar minst en doktorsavhandling efter doktorsexamen. Den sökandes vetenskapliga verksamhet efter disputationen ska uppvisa vetenskaplig självständighet, t.ex. genom seniorförfattarskap och publikationer utan tidigare huvudhandledare.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, framförallt inom bioinformatik. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.

Den sökandes bioinformatiska inriktning är fri, men som framgår av arbetsuppgifterna bör den analys som ska genomföras leda till ökad förståelse av de system som studeras vid fakulteten, eller bryta mark mot nya men närliggande studieområden, varför det är särskilt meriterande om den sökande har kompetens och forskningsinriktning som är tydligt inriktad mot medicinsk forskning och bedöms ha synergi med befintlig forskning på en medicinsk fakultet. Sökanden med sådan inriktning har således ett försteg framför sökanden med forskningsinriktning av mer rent teoretiskt karaktär, som skulle kunna klassificeras som exempelvis matematik eller statistik.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2020-12-03. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1406-20
Kontakt
  • Vicedekan för forskning Anna Arnqvist, anna.arnqvist@umu.se 090-786 65 39
  • För rekryteringsprocessen HR-spec. Hanna Nilsson, hanna.nilsson@umu.se 090-786 77 68
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-11-03
Sista ansökningsdag 2020-12-03

Tillbaka till lediga jobb