Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser ett biträdande lektorat i matematisk statistik med specialisering i ickekonvex inferens och inlärning. Anställningen kommer med ett stort rekryteringspaket som innefattar full finansiering av en doktorand, två postdoktorala forskare och diskretionära projektmedel om 60 tkr årligen. Sista ansökningsdag 2020-09-13.

Bakgrund

Expansionen av artificiell intelligens (AI) är en av de mest spännande utvecklingarna under tjugohundratalet. Centret Wallenber AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP) lanserar ett program som utvecklar matematiken bakom AI och stärker Sveriges position i området. Den här utlysningen är en del av WASP:s rekryteringsprogram och är tänkt att ytterligare utveckla forskningsmiljön inom statistisk inlärning vid Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet. 

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet finansierar forskning inom artificiell intelligens och autonoma system som samarbetar med människor, anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap, och bygger intelligenta system av system. Detta möjliggörs primärt av avancerad programvara, vilket också är ett forskningstema integrerat i programmet. 

WASPs vision är forskningsexcellens och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara, till gagn för såväl samhälle som industri. För mer information se http://wasp-sweden.org/.

Industriella robotar, autonoma bilar, algoritmer som handlar aktier och utvärdering av medicinska bilder med djupinlärningsalgoritmer kräver alla realtids, intelligent och automatiserat beslutsfattande från komplexa och heterogena data i en ständigt växande skala och takt. Det här innebär teoretiska och algoritmiska utmaningar utan motstycke samt möjligheter för forskare att samla in och transformera data till information, förutsägelser och intelligenta beslut. 

Optimeringsteori är centralt i modern statistisk inlärning och i föregrunden för denna. Det huvudsakliga syftet med denna anställning är att utveckla nästa generations inlärningsteori för att ta sig an ovanstående utmaningar i kontexten av modern statistisk inlärning samt möjligen utforska deras tillämpningar inom AI, inklusive medicinska bilder, automatisk kvalitetskontroll och självkörande bilar, utvärderade både på simulerad och riktiga data.

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är matematisk statistik med specialisering inom ickekonvex inferens och inlärning. Det föreslagna forskningsområdet har ett fokus på att utveckla nya matematiska, statistiska och beräkningsmässiga metod för ickekonvex inlärning, etablera det teoretiska ramverket samt eventuellt utforska deras tillämpningar inom AI.

Arbetsbeskrivning

Den sökande ska bidra till uppbyggnaden av forskarmiljön i matematik för AI med fokus på ickekonvex inferens och inlärning samt handleda doktorander och postdoktorala forskare.

Du förväntas arbeta självständigt och ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att
utveckla nyskapande teori i ickekonvex inlärning och inferens för AI. Grundutbildningen vid institutionen erbjuder möjlighet att handleda kvalificerade examensarbeten i samarbete med externa parter.

Du förväntas på sikt bygga upp din egen forskargrupp samtidigt och vara engagerad i WASP:s forskarskola, WASP:s nationella möten och andra aktiviteter. Du förväntas också aktivt ansöka om externa medel för forskning.

Anställningen som biträdande universitetslektor är för fem år med 80 % forskningstid. Mot slutet av anställningstiden har en biträdande universitetslektor rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller
har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen. 

För anställningen krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställningen av en biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Den sökande ska ha bidragit till teorin för ickekonvex inferens och inlärning och metodologisk utveckling. Landvinningar med ny teori på både optimeringsfronten och den statistiska inlärningsfronten med tillämpningar i djupa neurala nätverk och inferens med generativa motstridande nätverk är särskilt intressanta för den här anställningen. Erfarenhet av framgångsrik utveckling av matematiska och statistiska metoder för analys av stora datamängder ('big data") och erfarenhet av interdisciplinära forskningsprojekt är meriterande, likaså en dokumenterad förmåga att attrahera konkurrensutsatt extern finansiering.

Beskrivningen av den forskning som avses bedrivas ska tillmätas stor betydelse vid urvalet bland de sökande.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation tillförväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet matematik eller matematisk statistik.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, samt handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.

Dokumenterad framgångsrik utbildnings- och professionsverksamhet inom matematik eller matematisk statistik, samt dokumenterat god erfarenhet av samverkan mellan forskning och utbildning, är meriterande.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 6 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen och hur du kan bidra till motsvarande forskningsprojekt inom WASP:s strategiska områden.
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst 10 forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • två referenser inklusive kontaktuppgifter

Här hittar du anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Välkommen med din ansökan senast 2020-09-13.

Mer information Närmare upplysningar lämnas av biträdande prefekt Patrik Rydén, 090-786 95 62, patrik.ryden@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se. 

Prövning för befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen. Fastställda kriterier för befordran finns i anställningsprofilen som är beslutad av dekan vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet den 23 juni 2020.

Läs mer om att jobba hos oss (länk)

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-926-20
Kontakt
 • Åke Brännström, Head of Department, 090-7867862
 • Peter Anton, Deputy Head of Department, 090-7866399
 • Patrik Rydén, Deputy Head of Department, 090-7869562
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-09-13

Tillbaka till lediga jobb