Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för socialt arbete söker tre doktorander

Institutionen för socialt arbete är en av landets ledande socialvetenskapliga forskningsmiljöer. Forskning i ämnet socialt arbete omfattar i bred mening studier av samhälleliga och sociala problem, dess uppkomst och orsaker samt konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Vid institutionen bedrivs idag forskning inom samhällsinriktat socialt arbete, individ- och familjeomsorg, äldre, åldrande och omsorg, psykisk hälsa/ohälsa, funktionshinder, internationalisering, migration och integration, missbruk, det sociala arbetets organisering och professionalisering samt socialpolitiska effekter av välfärdssystemets utformning.

Utöver den forskning som bedrivs är institutionen en av de största utbildningsanordnarna vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Vid institutionen erbjuder vi utbildning genom program och kurser på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildning inom ämnet socialt arbete. Vår största utbildningsvolym har vi inom ramen för vårt socionomprogram som vi ger både på campus och på distans. 

Du kan läsa mer om vår forsknings- och utbildningsverksamhet på: https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du vara del av vår personalgrupp och du kommer bedriva dina forskarstudier i form av att dels läsa kurser och dels självständigt producera en doktorsavhandling. Avhandlingsarbetet innebär att välja ett specifikt ämne, läsa in sig på existerande forskning, bestämma en undersökningsdesign samt samla in och analysera forskningsdata. Ditt avhandlingsarbete kommer du bedriva i nära samarbete med handledare. Du kommer att ingå i institutionens forskningsmiljö, delta i seminarieverksamheten och forskarutbildningskurser i ett sammanhang av en forskningsmiljö med regelbundna seminarier.

Doktorandanställningens inriktning
Den som anställs som doktorand antas till forskarutbildningen i socialt arbete. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 90 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 150 högskolepoäng avhandling.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Forskarutbildningen leder till examen Filosofie doktor i socialt arbete. Disputerade i socialt arbete är ofta verksamma som forskare och lärare vid universitet och högskolor, eller som forskare, utredare, verksamhetsutvecklare eller på chefspositioner inom myndigheter och andra offentliga eller privata verksamheter.

Kvalifikationer
För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i socialt arbete krävs att den sökande har socionomexamen motsvarande 210 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng i socialt arbete eller har motsvarande kunskaper.

Motsvarande kunskaper kan uppnås genom minst 90 högskolepoäng i näraliggande discipliner samt ett examensarbete med en fördjupning relevant för socialt arbete som ämne och yrkespraktik. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs urval med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urvalet tas i första hand hänsyn till dokumenterade prestationer såsom examensarbeten och eventuella andra meriterande texter. Tidigare erfarenheter av arbete eller arbetsuppgifter med inriktning mot forskning är meriterande. Vidare beaktas förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska samt förmågan att samarbeta med andra. I urvalsprocessen beaktas även institutionens möjligheter att tillhandahålla kvalificerad handledning och i övrigt utgöra en god forskningsmiljö för det planerade avhandlingsarbetet.

Anställningsintervjuer genomförs av ett urval sökande.

Anställningsvillkor 
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand får i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Arbetsplats är Umeå universitet och som anställd kommer du att vara placerad vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorand. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Se mer information om utbildning på forskarnivå https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet öppnar 200618. https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/ 

Ansökan ska innehålla
Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 1. Forskningsplan över det tänkta forskningsområdet på max fyra sidor exklusive referenser. I forskningsplanen ska sökanden presentera ett eget förslag på forskningsområde för sin doktorsavhandling. Forskningsområdet ska ha tydlig relevans för socialt arbete som ämne och yrkespraktik. Planen ska innehålla en problemformulering och forskningsfrågor om det tilltänkta forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa.
 2. Ett personligt brev som beskriver ditt motiv till att söka anställning som doktorand.
 3. CV/Meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg på dessa.
 4. Kopia av examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven.
 5. Uppsatser/övriga publikationer. Om examensarbetet är skrivet på svenska vill vi även se ett prov på din förmåga att uttrycka dig skriftligen på engelska (exempelvis genom ett individuellt arbete från din universitetsutbildning eller genom att du skriver din forskningsplan på engelska).
 6. Eventuella övriga meriter med relevans för anställningen.
 7. Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Övrig information
Mer information om Institutionen för socialt arbete lämnas av Prefekt Anna-Lena Perdahl, anna-lena.perdahl@umu.se och Bitr prefekt Lars Evertsson, Lars.Evertsson@umu.se

Upplysningar om forskarutbildningen i socialt arbete lämnas av Petra Ahnlund, petra ahnlund@umu.se.

För information om institutionens forskningsprofiler och övriga verksamhet hänvisas till vår hemsida: https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 201001 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-951-20
Kontakt
 • Anna-Lena Perdahl, anna-lena.perdahl@umu.se
 • Lars Evertsson, lars.evertsson@umu.se
 • Petra Ahnlund, petra ahnlund@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-06-17
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb