Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet gemensamt

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet utlyser ett biträdande universitetslektorat i maskininlärning. Denna anställning, som inrättats genom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), åtföljs av betydande resurser för ytterligare rekrytering (se nedan). Sista ansökningsdag är 2020-09-07.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet finansierar forskning inom artificiell intelligens och autonoma system som samarbetar med människor, anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap, och bygger intelligenta system av system. Detta möjliggörs primärt av avancerad programvara, vilket också är ett forskningstema integrerat i programmet. 

WASPs vision är forskningsexcellens och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara, till gagn för såväl samhälle som industri. För mer information se http://wasp-sweden.org/ 

Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter

Maskininlärning (ML) är ett område som fokuserar på att utveckla algoritmer och programvara som kan lära sig och förbättra sig autonomt med hjälp av data. ML, inklusive både neurala nätverksbaserade metoder och matematiska statistikbaserade metoder, har blivit en drivkraft bakom många nya genombrott inom artificiell intelligens, och används inom vitt skilda områden från taligenkänning och förståelse av naturligt språk, maskinöversättning, bildanalys, frågesystem, proteinveckning till att spela GO.

Den huvudsakliga inriktningen på denna anställning är avancerade tekniker för maskininlärning, med fokus på beräknings- och metodinriktad forskning och/eller teoriutveckling. Innehavarens primära expertis förväntas ligga inom kärnområdena för maskininlärning, som t ex:

 • inlärning av särdrag hos data
 • förklaringsbarhet och tolkningsbarhet hos AI/ML-system
 • inkrementell inlärning och fleruppgifts-/överföringsinlärning
 • interaktion mellan AI, maskiner, människor och samhälle
 • inlärningsmetoder för att uppskatta robusthet, stabilitet och tillförlitlighet hos AI/ML-system
 • icke-konvex inlärning (t ex., GANs, sekventiell inlärning, förstärkningsinlärning)
 • statistisk inlärning

Maskininlärning är ett brett ämne som tangerar verksamheten vid flera olika institutioner. I denna utlysning medverkar följande fyra institutioner: Datavetenskap, Fysik, Matematik och matematisk statistik, och Tillämpad fysik och elektronik. Institutionsplacering avgörs i samband med anställning.

Innehavaren kommer att ha en viktig roll i arbetet med att utveckla området maskininlärning vid fakulteten. Innehavaren förväntas också utveckla samarbeten över institutionsgränser och andra gränser både inom och utanför universitetet och inom WASP, samt etablera starka samarbeten och attrahera externa bidrag från nationella och internationella finansiärer.

Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet. En biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och förväntas även vara engagerad i forskningsmiljöer liksom i seminarieverksamhet, handledning av doktorander och/ eller medverka i forskarutbildningskurser.

Anställningen är tidsbegränsad till 5 år och utgörs av i genomsnitt 80% egen forskning och 20% pedagogisk meritering/undervisning. Med anställningen följer finansiering av egen lön och drift under 5 år, två postdoktorer (2 år vardera) och två doktorander (4 år vardera). Innehavaren av anställningen förväntas bygga en egen forskargrupp och engagera sig i WASP:s forskarskola, WASP:s nationella möten och andra aktiviteter. 

En biträdande universitetslektor har rätt att, efter ansökan, prövas för befordran till universitetslektor. En sådan ansökan ska vara inlämnad senast sex månader innan anställningen upphör.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Högskoleförordningen (SFS 2012:523, 4 kap. 4 a §). Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Doktorsexamen ska avse ett för anställningen relevant ämnesområde.

Utmärkta kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver skall beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Vidare ska beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Vetenskaplig skicklighet

Vetenskaplig skicklighet skall avse området maskininlärning, med fokus på beräknings- och metodinriktad forskning och/eller teoriutveckling.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas främst utifrån vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl respekterade tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer-review) och utifrån den sökandes dokumenterade skicklighet att utveckla och genomföra forskningsprogram, där forskningsinsatsernas aktualitet, kvalitet och originalitet kommer att bedömas.

Betydande vikt för bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska ges den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen ska värderas utifrån den föreslagna forskningens höjd, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen, samt graden av nytänkande. Meriterande för befattningen är akademisk eller industriell postdoktoral forskningserfarenhet. Innehavaren förväntas ha betydande internationell erfarenhet och ha etablerat aktiva internationella forskarkontakter. Meriterande är även dokumenterad erfarenhet av att tillämpa ämneskunskaperna inom olika tillämpningsområden samt dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsresurser.

Pedagogisk skicklighet

Pedagogisk skicklighet ska avse området maskininlärning, eller relaterade ämnen. Pedagogisk skicklighet ska bedömas utifrån dokumenterad erfarenhet samt dokumenterad förmåga att planera och bedriva forskningsbaserad undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå.

Kriterier för bedömning av den pedagogiska skickligheten är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 • förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter
 • förmåga att aktivera studenter till eget lärande och skapa engagemang och intresse för ämnesområdet

Övrig skicklighet

Skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, ska avse dokumenterad förmåga att initiera och leda forskningsverksamhet, samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2020-09-07.

Vänligen se instruktioner för vad ansökan ska innehålla, liksom instruktioner för hur vetenskaplig och pedagogisk verksamhet ska beskrivas (länk).

Information

Ytterligare information lämnas av fakultetens kontaktperson gällande tjänsten: professor Erik Elmroth, erik.elmroth@umu.se.

Prövning för befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen. Fastställda kriterier för befordran finns i anställningsprofilen som är beslutad av dekan vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet den 9 juni 2020. 

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-794-20
Kontakt
 • Erik Elmroth, +46 90 786 69 86
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2020-06-15
Sista ansökningsdag 2020-09-07

Tillbaka till lediga jobb