Institutionen för datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet utlyser ett biträdande universitetslektorat i datavetenskap med inriktning distribuerade system. Sista ansökningsdag är 16 juni, 2020. Välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter

Den huvudsakliga inriktningen på denna anställning är autonoma resurshanteringssystem för distribuerade system. Typiska forskningsproblem fokuserar på hur man utformar automatiserade och autonoma managementsystem för att tillhandahålla eller förbättra tillförlitlighet, tillgänglighet, prestanda och kostnads- och energieffektivitet för virtuella IT-infrastrukturer och deras tillämpningar. Aktuella infrastrukturer spänner från enskilda servrar, kluster och storskaliga datacenter till federerade molninfrastrukturer och distribuerade mobila "edge clouds"-infrastrukturer som kombinerar molndatacenter och framtida (5G) telekomnät. Problemen kräver ofta tvärvetenskapliga metoder som kombinerar kompetens inom distribuerade system med metodforskning i prestandamodellering, feedback-reglering, diskret optimering, matematisk statistik och maskininlärning. Centralt för forskningen är dock grundläggande systemforskning och systemexperiment.

Innehavaren kommer att ha en viktig roll i arbetet med att utveckla området distribuerade system vid institutionen såväl inom forskning och forskarutbildning som inom grundutbildning. Innehavaren förväntas också utveckla samarbeten över institutionsgränser och andra gränser både inom och utanför universitetet, samt etablera starka samarbeten och attrahera externa bidrag från nationella och internationella finansiärer.

Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet. En biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och förväntas även vara engagerad i forskningsmiljöer liksom i seminarieverksamhet, handledning av doktorander och/ eller medverka i forskarutbildningskurser.

Anställningen är tidsbegränsad till 5 år och utgörs av 4 års egen forskning (i genomsnitt 80 % per år) och 1 års pedagogisk meritering/undervisning (i genomsnitt 20 % per år).

En biträdande universitetslektor har rätt att, efter ansökan, prövas för befordran till universitetslektor. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad senast sex månader innan anställningen som biträdande universitetslektor upphör.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Högskoleförordningen (SFS 2012:523, 4 kap. 4 a §).

Vi söker dig som har doktorsexamen i datavetenskap, eller närliggande område.

Utmärkta kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Vid denna bedömning skall den bilagda forskningsplanen ges betydande vikt. Därutöver skall beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Vidare ska beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Vetenskaplig skicklighet
Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet datavetenskap med inriktning mot distribuerade system, och med fokus på autonoma resurshanteringssystem. Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas främst utifrån vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl respekterade konferensproceedings och tidskrifter som tillämpar kollegial granskning (peer review) och utifrån den sökandes dokumenterade skicklighet att utveckla och genomföra forskningsprogram, där forskningsinsatsernas aktualitet, kvalitet och originalitet kommer att bedömas. Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen ska värderas utifrån den föreslagna forskningens höjd, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen, samt graden av nytänkande. Meriterande för befattningen är akademisk eller industriell postdoktoral forskningserfarenhet. Meriterande är också dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsresurser samt att skapa eller aktivt delta i starka konsortier för större forskningsansökningar.

Pedagogisk skicklighet
Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet datavetenskap. Pedagogisk skicklighet ska bedömas utifrån dokumenterad förmåga att planera och bedriva forskningsbaserad undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå.

Övrig skicklighet
Skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, ska avse dokumenterad förmåga att initiera och leda forskningsverksamhet, samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället.

Ansökan

Ansökan, som företrädesvis skrivs på engelska, ska innehålla:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller forskning och undervisning, samt en publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 5 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen.
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • Stödbrev från tre referenspersoner
 • Namn och kontaktuppgifter för tre referenspersoner.

Instruktioner för hur man beskriver vetenskaplig och pedagogisk verksamhet finns här (pdf)

Institutionen för datavetenskap strävar efter en jämn balans mellan könen, och uppmuntrar därför kvinnor att söka! Välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2020-06-16.

Information

Ytterligare information lämnas av prefekt Erik Elmroth, erik.elmroth@umu.se.

Institutionen för datavetenskap har cirka 130 anställda från ett tjugotal länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad; den motiveras både av grundläggande frågor och behov inom olika tillämpningsområden, och omfattar både grundforskning, metodutveckling och programvaruutveckling.

Prövning för befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen. Fastställda kriterier för befordran finns i anställningsprofilen som är beslutad av dekan vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet den 28 april 2020.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-570-20
Kontakt
 • Erik Elmroth, +4690-786 69 86
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2020-04-30
Sista ansökningsdag 2020-06-16

Tillbaka till lediga jobb