Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Sociologiska institutionen utlyser en anställning som universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt kurs/momentsansvar och sker i huvudsak på svenska. Viss undervisning kan ske på engelska. Den sökande förväntas undervisa inom områdena kunskapsorganisering, informationsåtervinning (IR), samt informationsvetenskaplig metod, så som informetri och bibliometri. Den sökande förväntas kunna genomföra ovan nämnda arbetsuppgifter på svenska och engelska. I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området, bedriva egen forskning och aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. Den sökande förväntas söka externa forskningsmedel och olika typer av samverkansuppdrag. Vid erhållande av forskningsmedel eller uppdrag ingår i normalfallet minst 20 procent undervisning. Vi förväntar oss att lektorer är närvarande och deltar aktivt i institutionens aktiviteter.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet bibliotek- och informationsvetenskap eller har motsvarande kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med vetenskaplig kompetens avses avlagd doktorsexamen inom bibliotek- och informationsvetenskap eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Annan likvärdig kompetens utan doktorsexamen kan utgöra grund för anställning som universitetslektor.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt att den sökande visar på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla d.v.s. vetenskaplig och pedagogisk skicklighet gälla.
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten gäller förmåga att erhålla externa forskningsanslag, genomföra och publicera forskning av hög kvalitet inom det angivna området, kommunicera forskning med det omgivande samhället samt erfarenheter av forskningsledarskap samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom  det angivna området samt forskningsmeriter från de senaste fem åren.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten gäller dokumenterad erfarenhet och utvärdering av undervisning inom det angivna området, pedagogisk utveckling inom ramen för kurser och utbildningsprogram, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå, forskarhandledning samt pedagogiskt ledarskap.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Vid bedömning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid förmåga att erhålla externa forskningsanslag, genomföra och publicera forskning av hög kvalitet inom det angivna området, kommunicera forskning med det omgivande samhället samt erfarenheter av forskningsledarskap. Förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det angivna området samt forskningsmeriter från de senaste fem åren ges särskild betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet och utvärdering av undervisning inom det angivna området, pedagogisk utveckling inom ramen för kurser och utbildningsprogram, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå, forskarhandledning samt pedagogiskt ledarskap.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Om oss 
Sociologiska institutionen bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såväl sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har för närvarande ett drygt femtiotal anställda, varav 10 doktorander. Forskning bedrivs inom områden som attitydforskning, familjesociologi, arbetsmarknadsforskning, digital sociologi, vetenskapsstudier, politisk sociologi, äldreforskning, ekonomisk sociologi och medicinsk sociologi. Denna forskning är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Undervisning bedrivs på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, i sociologi och biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: http://www.soc.umu.se/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-351-20
Kontakt
  • Prefekt Jenny-Ann Danell, jenny-ann.danell@umu.se, 090-786 98 14
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-03-11
Sista ansökningsdag 2020-04-08

Tillbaka till lediga jobb