Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser det vetenskapliga ledarskapet för verksamma inom forskningsfältet. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla forskningsmiljön vid institutionen genom planering och ledning av forskningsprojekt, samt initiera och leda arbetet med ansökningar för såväl egen som andras externa forskningsfinansiering. Professorn förväntas bedriva egen forskning, leda seminarier och handleda doktorander samt på andra sätt arbeta för att stärka verksamhetsområdet. 

I arbetsuppgifterna ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete samt utveckla samverkan med såväl det nationella som det internationella forskarsamhället. Utöver handledning och forskning, innefattar anställningen även undervisning på grund- och forskarutbildning samt kan även omfatta olika samordnings- och ledningsuppdrag. Tjänstgöringsorten är Umeå och sökande förväntas aktivt delta i institutionens aktiviteter och engagera sig i dess verksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. 

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla d.v.s. vetenskaplig och pedagogiskt skicklighet. Därutöver gäller som bedömningsgrund, ledningsskicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vetenskaplig skicklighet avser självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömning är bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning, originalitet i forskningen, produktivitet, bidrag till det internationella vetenskapssamhället, förmågan att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel samt samverkan med det omgivande samhället. 

Pedagogisk skicklighet avser dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan och innefattar även ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande liksom den egna lärarrollen. Kriterier vid bedömning är förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning, variera undervisnings- och examinationsformer, handleda och examinera studenter, medverka i pedagogiskt utvecklingsarbete samt samverka med det omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning.

Ledningsskicklighet avser förmågan att utveckla och leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt samordna, motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmågan att planera och leda grupper såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmågan att hantera konflikter, utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande ska vikt fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Därutöver ska graden av ledningsskicklighet som innebär att utveckla och leda verksamhet och personal, beaktas.

En tydlig och visionär utvecklingsplan för att stärka verksamhetsområdet och hur det arbetet ska utvecklas på kort och lång sikt är särskilt meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid forskningsmeriter med inriktning mot förskola eller fritidshem.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning. 

Mer om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 115 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.edusci.umu.se/ och för mer information om institutionens forskning inom området, se: https://www.umu.se/forskning/grupper/forskola-och-fritidshem/ 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-203-20
Kontakt
  • Per Kristmansson, per.kristmansson@umu.se, +46 90-786 5689
Facklig företrädare
  • ST, +46 90 786 54 31
  • SEKO, +46 90 786 52 96
  • Saco-S, +46 90 786 53 65
Publicerat 2020-03-03
Sista ansökningsdag 2020-10-12

Tillbaka till lediga jobb