Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Inom religionsvetenskap och teologi ges utbildningar och examina på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå.  Forskning bedrivs inom religionsdidaktik, religionspsykologi, religionssociologi, religionshistoria, exegetik, kyrkohistoria, praktisk teologi och systematisk teologi. I forskningsmiljön finns flera aktiva forskare och doktorander som bedriver religionsdidaktisk forskning. Internationella forskare medverkar fortlöpande som gästlärare i forskarutbildningen. Miljön har nära samarbeten med Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD). 

Forskarstudiet i religionsvetenskap har två inriktningar: (a) religionsvetenskapliga samhällsstudier och (b) historisk-systematisk teologi. Inom den första inriktningen studeras religiösa föreställningar, idéer, beteenden, grupper och organisationer i kultur och samhälle med humanistiska och samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Den aktuella doktorandanställningen ligger inom inriktningen religionsvetenskapliga samhällsstudier. Mer information om forskningsområdet finns på våra forskares respektive hemsida.

Doktorandanställningens inriktning
Doktorandtjänsten i religionsvetenskap har inriktning mot religionsdidaktik, vilket är den disciplin som behandlar religionsundervisning ur olika perspektiv. Forskning inom området omfattar främst studier av undervisning och lärande om religion som genomförs i organiserad form. Denna doktorandtjänst har ett fokus på undervisning och lärande om religion i förskola, skola och/eller högskola. Vi välkomnar ansökningar inom detta specifika forskningsområde.

Doktorandanställningen utlyses i samarbete med Lärarhögskolan (https://www.umu.se/lararhogskolan/) och ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/). 

Kvalifikationer 
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i religionsvetenskap krävs att den sökande har genomgått minst 30 hp på avancerad nivå med ett självständigt arbete om minst 15 hp i religionsvetenskap/teologi med den inriktning som motsvarar avhandlingsarbetets tänkta fördjupning. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Sista ansökningsdatum: 2020-03-27. Tillträdesdatum: 2020-08-31.

Ansökan ska innehålla:

 • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet
 • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
 • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
 • Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans och tidsplan
 • Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras

Välkommen med din ansökan senast 2020-03-27!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-237-20
Kontakt
 • Tomas Lindgren, professor, 090-786 95 64, tomas.lindgren@umu.se
 • Peter Lindstrom, studierektor forskarutbildning, 090-786 62 31, peter.lindstrom@umu.se
 • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb