Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Inom historia med utbildningsvetenskaplig inriktning bedrivs forskning och forskarutbildning inom utbildningshistoria och historiedidaktik. Forskningsmiljön samarbetar med andra forskarmiljöer inom både utbildningshistoria och historiedidaktik, såväl i Sverige som internationellt, och miljön är ofta värd för gästforskare från olika länder. Internationella forskare medverkar regelbundet som gästlärare i forskarutbildningen. Forskningsmiljön anordnar konferenser och driver den vetenskapliga e-tidskriften Nordic Journal of Educational History. Miljön har nära samarbete med Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) liksom med Lärarhögskolan.

Doktorandanställningens inriktning
Doktorandtjänsten är öppen för sökande med både utbildningshistoriska och historiedidaktiska avhandlingsprojekt, där de sistnämnda kan vara inriktade mot såväl historieundervisning i skolan som historiekultur och historiebruk inom en vidare samhällelig ram.
Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med Lärarhögskolan och ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Kvalifikationer 
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning krävs att den sökande har genomgått minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i historia med ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller har lärarexamen i historia med ett självständigt arbete inom relevant område om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning. Se allmän studieplan i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidaterna.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning som bedrivs vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Studierna påbörjas den 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet och hög närvaro är ett krav. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap. 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb.

En fullständig ansökan ska innehålla:

1.      Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)
2.      CV/meritförteckning
3.      Utdrag ur Ladok som visar avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
4.      För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
5.      Ev. övriga meriter av relevans för anställningen
6.      Kontaktuppgifter till två referenspersoner
7.      Forskningsplan – denna får inte överstiga 20 000 tecken utan blanksteg – som innehåller
-        Beskrivning av syfte och problemområde
-        Tidigare forskning
-        Genomförande, dvs. metod, material och teori
-        Relevans
-        Tidsplan

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas. 

Övrig information
Ansökan ska vara inkommen senast 200327. Tillträdesdatumet för denna doktorandanställning är 200831.

Mer information om institutionen lämnas av prefekt Jonas Nilsson, telefon 090-786 9990, jonas.nilsson@umu.se eller studierektor för forskarutbildningen Peter Lindström, telefon 090-786 6231, peter.lindstrom@umu.se 

Närmare upplysningar om forskarutbildningen i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning lämnas av professor Anna Larsson, telefon 090-786 5424, anna.larsson@umu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2020-03-27!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-238-20
Kontakt
  • Anna Larsson, professor, 090-786 54 24, anna.larsson@umu.se
  • Peter Lindström, studierektor forskarutbildningen, 090-786 62 31, peter.lindstrom@umu.se
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb