Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, drama-teater-film och museologi. Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverkan mellan kultur, medier, konst och litteratur - https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/

Litteraturvetenskap vid Umeå universitet har en bred inriktning mot svensk, nordisk och internationell litteraturvetenskap och teori, genusforskning, litteraturdidaktik, populärlitteratur, norrländsk litteraturforskning, ekokritisk litteraturforskning, poesiforskning och kreativt skrivande. Ett tiotal forskare är verksamma inom ämnet, varav två professorer. Den litteraturdidaktiska inriktningen är en viktig del av ämnet och omfattar för närvarande fem forskare; en professor, en docent, en universitetslektor och två doktorander. Med ytterligare en doktorandtjänst förstärker vi den litteraturdidaktiska inriktningen.

Vi har ett gott och långvarigt samarbete med Lärarhögskolan både inom svensklärarutbildningen och inom ämnesinriktningen litteraturdidaktik. Bland övriga samarbetspartners vid Umeå universitet kan särskilt nämnas Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för genusstudier samt HUMLab och HUMlabX inom fältet digital humaniora. Vi har även ett gott samarbete med andra lärosäten – bland annat Göteborgs universitet, Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet – där ämnet litteraturvetenskap även inrymmer en litteraturdidaktisk inriktning.


Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med Lärarhögskolan (https://www.umu.se/lararhogskolan/) och ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/). Inriktningen är litteraturvetenskap med en litteraturdidaktisk inriktning.

Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå.

För anställningen krävs att den sökande uppfyller särskild behörighet i form av minst 30 högskolepoäng i litteraturvetenskap på avancerad nivå eller ha förvärvat motsvarande kunskaper i någon annan ordning inom eller utom landet. För att kunna tillgodogöra sig de obligatoriska kurserna i forskarutbildningen i litteraturvetenskap krävs även goda kunskaper i svenska, norska eller danska.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet Litteraturvetenskap. Lärarutbildning och erfarenhet som lärare är meriterande. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Anställningen påbörjas 1 september 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för Kultur- och medievetenskaper, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen: https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/humanistik-fakultet/allmanna-studieplaner/svenska/210925_allman-studieplan-litteraturvetenskap-2018.pdf

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb.

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Ansökan ska innehålla:

• Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
• Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
• För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
• Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inkl blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
• Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning

Övrig information
Mer information om Institutionen för Kultur- och medievetenskaper lämnas av prefekt Karin Ljuslinder, Karin.Ljuslinder@umu.se, tel: 090 - 786 79 48

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200901 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-241-20
Kontakt
  • Prefekt, Karin Ljuslinder, 090-7867948, karin.ljuslinder@umu.se
  • Professor, Annelie Brännström Öhman, 090-7865646, annelie.brannstrom@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb