Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitets Samhällsvetenskapliga fakultet har drygt 115 anställda som är verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionens verksamhet har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom ämnesområdena Pedagogiskt arbete och Beteendevetenskapliga mätningar. För ytterligare information om institutionens verksamhet se här.

Doktorandanställningens inriktning
Forskningen om interaktiva medier och lärande vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap handlar dels om hur digitalisering påverkar villkoren för utbildning och därigenom förändrar förutsättningarna för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande, dels om värdegrund, sociala interaktioner och identitet i relation till samtidens digitala teknologier.

Kvalifikationer 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
   1. avlagt en examen på avancerad nivå,
   2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
   3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har lärarexamen, två års pedagogisk yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Urval bland sökande till lediga platser inom utbildningen på forskarnivå görs med hänsyn till; förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt kvaliteten på inskickad avhandlingsplan/-skiss, i förekommande fall relaterad till institutionens forskningsprofiler (lokala föreskrifter), se den allmänna studieplanen här.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Den doktorandtjänst som här utlyses är knuten till två forskarskolor: den nationella forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering samt Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Inom forskarskolan UPGRADE berörs frågor kopplat till digitalisering i skola, förskola och lärarutbildning i vid bemärkelse. Centrala problemställningar kan röra sig på policynivå såväl som på verksamhetsnivå. Det kan exempelvis innebära studier med organisations- och ledningsperspektiv men också studier som handlar om lärares och lärarutbildares undervisning eller elevers och lärarstuderandes lärande med digital teknik. Läs mer här.

I forskarskolan UPGRADE kommer forskning att initieras inom följande brett formulerade områden:

- Hur förbereds lärarstudenter för arbete i en digitaliserad skola?
- Hur integreras och användas teknik i olika lärarutbildningsprogram och ämnen?
- Hur vidareutvecklas och införlivas arbetssätt och metoder som inkluderar digital teknologi genom lärarutbildningen och över ämnen och områden?
- Hur utvecklar lärarutbildarna sin digitala kompetens och på vilket sätt kommer det att bidra till lärarstudenters kunskaper i undervisning och lärande med digital teknik?
- Hur påverkas lärarutbildningen av det omgivande samhällets digitala omvandling, och hur beaktar lärarutbildningen möjligheter och begränsningar med skolans digitalisering?

Alla doktorander som antas deltar även obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen tillämpad utbildningsvetenskap, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:
- CV/Meritförteckning
- Ett personligt brev om 1-2 A4-sidor som beskriver hur egna meriter och erfarenheter är relevanta samt en redogörelse för det egna forskningsintresset i relation till den aktuella anställningens inriktning.
- En forskningsskiss om 2-4 A4-sidor som beskriver forskningsfråga/-or, kort bakgrund till valet av fördjupningsområde samt förslag till upplägg av studien.
- En kopia med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg (kursutdrag) samt kopia på examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet.
- Kopior på uppsats/examensarbete(n) som visar din förmåga till vetenskapligt arbete.
- Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.
Ansökan görs via e-rekryteringssystem Varbi.

Övrig information
Mer information om Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap lämnas av bitr. prefekt Ewa Rolfsman, 090-786 76 06 eller professor Anders D. Olofsson, telefon 090-786 7809

Närmare upplysningar om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete lämnas av docent Maria Rönnlund, telefon 090-786 5861 eller docent Linda Rönnberg, telefon 090-786 6513

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-249-20
Kontakt
  • Anders D. Olofsson, professor, 090-7867809
  • Ewa Rolfsman, bitr. prefekt, 090-7867606
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-25
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb