Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Beskrivning av institutionen och eller forskningsmiljön

Statsvetenskapliga institutionens forskning har en ämnesmässig, teoretisk och metodologisk bredd, och är organiserad i fem profilområden som alla har stark internationell slagkraft: Den representativa demokratin – politiska institutioner och partier i Sverige och Europa; Freds- och konfliktstudier; Kommuner, regioner och offentlig verksamhet; Miljö- och naturresurspolitik, samt Utbildningsledarskap. Denna utlysning av en doktorandplats gäller Statsvetenskap med inriktning mot utbildningsledarskap. Läs mer om Statsvetenskapliga institutionen här, samt om forskning inom utbildningsledarskap här

Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med Lärarhögskolan (https://www.umu.se/lararhogskolan/) och ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/).

Doktorandanställningens inriktning

Statsvetenskapliga institutionen har en stark tradition av studier om skolan, som politikområde, som föremål för förvaltning och granskning samt som en del i den moderna demokratidiskursen. Forskningen inom utbildningsledarskap handlar om att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom utbildningsorganisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare. Forskningen utgår från ett intresse att förstå hur samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden, påverkar och styr utbildningsorganisationers verksamhet och måluppfyllelse.

Kvalifikationer 

För att vara behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller annan utbildning med motsvarande omfattning och fördjupning. Har du i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper förklaras du också behörig att antas till forskarutbildningen.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till din förmåga att tillgodogöra dig forskarutbildning, tidigare studieresultat samt kvalitet och relevans för ämnet statsvetenskap  på inskickade uppsatser samt en avhandlingsskiss med inriktning mot utbildningsledarskap.

Förmåga att tillgodogöra dig utbildningen grundas på din analytiska förmåga, kommunikativa förmåga (skriftligt och muntligt), kritiska förmåga, självständighet och förmåga att utföra prestationer inom givna tidsramar. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Kunskap om och yrkeserfarenhet från det svenska utbildningsväsendet är särskilt meriterande.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst 20 procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Doktoranden som antas deltar obligatoriskt både i seminarier vid den Statsvetenskapliga institutionen och i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området, vilka samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Fysisk placering är vid Statsvetenskapliga institutionen och Centrum för skolledarutveckling, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen här

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb.

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 • personligt brev
 • CV/meritförteckning
 • preliminär avhandlingsskiss om 3-5 sidor med en diskussion om möjligt problem, syfte, teori och empiri
 • kopior av betyg och examensbevis
 • minst en (men högst tre) uppsatser/examensarbeten (C- och magister/masteruppsats), författade på engelska eller svenska.
 • kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner, alternativt högst två referensbrev
 • eventuella övriga meriter du vill åberopa

Bifogade dokument ska vara i word- eller pdf-format.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Sista ansökningsdag är 2020-03-27.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-236-20
Kontakt
 • Magnus Blomgren, prefekt, 090-786 61 71, magnus.blomgren@umu.se
 • Helene Ärlestig, avdelningschef Centrum f skolleda, 070-256 45 56, helene.arlestig@umu.se
 • Torbjörn Bergman, forskarutbildningsansvarig, 090-786 76 17, torbjorn.bergman@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb