Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Sociologiska institutionen, i samarbete med Företagsforskarskolan och Riksorganisation Hela Sverige ska leva, utlyser en doktorandanställning med start 1 mars 2020 eller enligt överenskommelse.

Doktorandanställningen är ett samarbete mellan Sociologiska institutionen, Företagsforskarskolan och Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och är en del av ett forskningsprojekt som undersöker unga vuxnas politiska praktiker i bred bemärkelse.

Forskningens inriktning

Doktorandprojektet syftar till att undersöka hur unga vuxna (16-25 år) i landsbygd uttrycker politiskt engagemang, både på individ- och organisationsnivå, och hur de uppfattar platsens roll för detta. Forskningsfrågor kan exempelvis handla om hur unga vuxna i landsbygd uttrycker sina politiska åsikter, vilka erfarenheter de har av politiskt engagemang och politisk organisering (exempelvis i ideella organisationer, föreningar, politiska partier och aktivistgrupper), vad de förknippar med stad och landsbygd och hur de förhåller sig till ökad polarisering mellan dessa. Trots omfattande forskning kring unga vuxnas politiska praktiker, både i Sverige och internationellt, saknas kunskap om hur detta ser ut i landsbygd. Unga vuxna antas oftast att bo i stadsmiljö och platsen problematiseras sällan. Vi ser gärna att doktorandprojektet belyser maktförhållanden, exempelvis med grund i genus, rasifiering och klass.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom sociologi om minst 90 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom sociologi (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Anställningen som doktorand är en del av ett samarbete mellan olika aktörer vilket ställer krav på god förmåga att arbeta i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Goda kunskaper om kvalitativa metoder är ett krav. Doktorandprojektet innebär datainsamling och analys på svenska samt vetenskaplig kommunikation på engelska. Därför krävs god förmåga att kommunicera såväl i tal som i skrift, på både svenska och engelska.

Om anställningen

Doktorandställningen förläggs hos Sociologiska institutionen och sker i nära samarbete med övriga projektpartners. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Innehavare av anställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. I begränsad omfattning kan arbete med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid förekomma. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du, att vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorand-grupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max två sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till texten i avsnittet ”Forskningens inriktning”
 • Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning.
 • Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.
 • Kopia av examensbevis
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Anställningen kan påbörjas 1 mars eller enligt överenskommelse. Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem senast 16 januari 2020.

Om oss 

Institutionen är en dynamisk forskar- och undervisningsmiljö med ett drygt 50-tal anställda varav cirka 10 doktorander. Forskning bedrivs inom områden som attitydforskning, familjesociologi, arbetsmarknadsforskning, digital sociologi, vetenskapsstudier, politisk sociologi, äldreforskning, ekonomisk sociologi och medicinsk sociologi. Denna forskning är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Undervisning bedrivs på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, i sociologi och biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: http://www.soc.umu.se/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 200301 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2071-19
Kontakt
 • Anna-Britt Coe, universitetslektor, anna-britt.coe@umu.se
 • Sofia Wård, personalsamordnare, sofia.ward@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-12-19
Sista ansökningsdag 2020-01-16

Tillbaka till lediga jobb