Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Ämne

Histologi med cellbiologi

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet histologi med cellbiologi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkar- och tandläkarprogrammen, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom histologi med cellbiologi. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av exempelvis kursansvarig/kurssamordnare kan komma att ingå.

Stationeringsort är Umeå.

Anställningen som universitetslektor kan efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – förenas med anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare vid Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet histologi med cellbiologi, vilket avser att den sökande ska ha bred erfarenhet av såväl teoretisk som praktisk undervisning inom histologi på cell-, vävnads- och organnivå samt att den sökande ska ha erfarenhet av olika undervisningsformer såsom katedrala föreläsningar och histologisk preparatundervisning.

För att vara behörig för förenad anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare krävs läkarexamen respektive tandläkarexamen, samt (för läkare) specialistkompetens i valfri specialitet, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen som universitetslektor gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet och administrativ skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (1). Därutöver skall även graden av administrativ skicklighet beaktas.

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i histologi med cellbiologi, vilket inkluderar erfarenhet av såväl praktiska histologidemonstrationer som övrig grupphandledning och katedrala föreläsningar. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. Påbörjade eller avslutade studier inom läkar- eller tandläkarprogram är meriterande vid i övrigt jämförbara meriter bland sökanden.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i vetenskapsområden relaterade till histologi med cellbiologi. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.
Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.

Vid frågor kring denna rekrytering, vänligen kontakta prefekt och professor Per-Arne Oldenborg på 090-786 59 74 eller per email per-arne.oldenborg@umu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-30.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-508-19
Kontakt
  • Per-Arne Oldenborg, 090-786 5974
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-05-22
Sista ansökningsdag 2019-08-30

Tillbaka till lediga jobb