Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Idé- och samhällsstudier söker en universitetslektor i religionsvetenskap med inriktning mot religionsdidaktik.

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom religionsvetenskap och teologi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver fristående kurser i religionsvetenskap och teologi ansvarar institutionen för utbildning av ämneslärare i religion och för teologprogrammet. Institutionen är värd för UmSOD – Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik. Ytterligare information om institutionen och ämnet religionsvetenskap finns på institutionens webbsida.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen ingår under de tre första åren finansiering för 50% forskningstid med inriktning mot religionsdidaktik.  Tillsammans med den kompetensutvecklingstid som finansieras med utbildningsanslag innebär det att anställningen under de tre första åren innehåller 40% undervisning/administration och 60% kompetensutveckling. Efter tre år ingår i anställningen 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning i religionsdidaktik och arbete med ansökningar om externa forskningsmedel, och universitetslektorer förväntas bidra till utvecklingen av ämnet genom att aktivt söka extern finansiering för forskning. Undervisning äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser. En stor del av undervisningsinnehållet har inriktning mot religionsdidaktik och islamologi. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels  har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För att vara behörig för anställningen krävs förmåga att undervisa på engelska samt förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) inom två år efter att anställningen påbörjats.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området religionsvetenskap med inriktning mot religionsdidaktik, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle utgör bedömningsgrunder för urvalet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

•  bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
•  originalitet i forskningen
•  produktivitet
•  bidrag till det internationella vetenskapssamhället
•  uppdrag inom vetenskapssamhället
•  förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
•  samverkan med omgivande samhälle 

Då en betydande del av anställningen under de första åren utgörs av forskning i religionsdidaktik är ett viktigt bedömningskriterium att den sökandes forskningsplan är relevant (tydligt behandlar frågeställningar inom religionsdidaktik) och genomförbar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
• erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
• medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad , beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom det religionsvetenskapliga området religionsdidaktik. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet fästs även särskild vikt vid huruvida den sökandes forskningsplan är relevant (tydligt behandlar frågeställningar inom religionsdidaktik) och genomförbar.

Särskilt meriterande vid bedömningen av pedagogisk skicklighet är undervisningsskicklighet inom religionsdidaktik och islamologi.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunder för universitetslektor återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. För denna anställning ska en forskningsplan lämnas in.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2019-03-26.

Övriga upplysningar
Anställningen är på 100% tillsvidare med tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet religionsvetenskap finns för närvarande en övervikt av manliga lärare och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Elisabeth Raddock (090-7866972, elisabeth.raddock@umu.se), eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ). 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-237-19
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Elisabeth Raddock, ämneskoordinator , 090-786 69 72, elisabeth.raddock@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-26
Sista ansökningsdag 2019-03-26

Tillbaka till lediga jobb