Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot digitala teknologier i utbildning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) vid Umeå universitets har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information, se http://www.edusci.umu.se/

Doktorandanställningens inriktning

Forskningen om interaktiva medier och lärande vid institutionen för TUV handlar dels om hur digitalisering påverkar villkoren för utbildning och därigenom förändrar förutsättningarna för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande, dels om värdegrund, sociala interaktioner och identitet i relation till samtidens digitala teknologier. Vid institutionen finns en lång tradition av att bedriva forskning om digitala teknologier i utbildning och relaterade samtida sammanhang vilket har resulterat i en kontinuerlig produktion av publikationer, projekt och tvärvetenskapliga samarbeten.

Den doktorandanställning som här utlyses kommer att vara knuten till GRADE, den nationella forskarskolan i digitala teknologier i utbildning, se här http://bit.ly/2FrQjoi. Forskningen ska med fokus på digitalisering vara relaterad till en eller flera av följande pedagogiska praktiker: förskola, grundskola och/eller gymnasieskola. Möjliga studieobjekt kan vara lärares pedagogiska praxis och didaktiska överväganden när skolan och undervisningspraktiken digitaliseras. Hur styrdokument och policy med innehåll om skolans digitalisering utformas och iscensätts eller hur digital kompetens för alla i skolväsendet planeras för och genomförs. Det kan även innebära studier som berör ett organisations- och ledningsperspektiv (till exempel studier av skolledare som ansvarar för den digitala teknologins implementering och användning i skolan), eller studier av elevers lärande med digitala teknologier.

Kvalifikationer

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå.

För särskild behörighet krävs att den sökande har lärarexamen (eller motsvarande), två års pedagogisk yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng (för mer information se länk till allmänna studieplanen nedan).Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till den sökandes meriter, tidigare studiemeriter samt förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Doktoranden bör vidare ha god förmåga att samarbeta och dokumenterad skicklighet vad gäller muntlig och skriftlig presentation på engelska och svenska.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid institutionen för TUV, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen, http://bit.ly/2ol3oIS

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan


Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 1. CV/Meritförteckning.
 2. Ett personligt brev som beskriver hur egna meriter och erfarenheter är relevanta samt en redogörelse för det egna forskningsintresset i relation till den aktuella anställningens inriktning
 3. En forskningsskiss om 2-4 A4-sidor som beskriver forskningsfråga/-or, kort bakgrund till valet av fördjupningsområde samt förslag till upplägg av studien.
 4. En kopia med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg (kursutdrag) samt kopia på examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 5. Kopior på uppsats/examensarbete(n) som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete.
 6. Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Ansökan görs via e-rekryteringssystem och ska vara inskickad senast 2018-04-03

 

Övrig information

Mer information om institutionen för TUV lämnas av bitr. prefekt Ewa Rolfsman, 090-786 76 06, ewa.rolfsman@umu.se eller professor Anders D. Olofsson, telefon 090-786 7809, anders.d.olofsson@umu.se

Närmare upplysningar om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete lämnas av docent Maria Rönnlund, telefon 090-786 5861, maria.ronnlund@umu.se eller docent Linda Rönnberg, telefon 090-786 6513, linda.ronnberg@umu.se.

Tillträde: 2018-09-03 eller enligt överenskommelseAnställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-03 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-328-18
Kontakt
 • Ewa Rolfsman, biträdande prefekt, 090-786 76 06
 • Anders D. Olofsson, professor, 090-786 78 09
 • Maria Rönnlund, docent, 090-786 58 61
 • Linda Rönnberg, docent, 090-786 65 13
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-23
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb