Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot litteraturdidaktik

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, drama-teater-film och museologi. Institutionen har omkring 70 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverkan mellan kultur, medier, konst och litteratur. Se, http://bit.ly/2EUkxPE

Litteraturvetenskap vid Umeå universitet har en bred inriktning mot svensk, nordisk och internationell litteraturvetenskap och teori, genusforskning, litteraturdidaktik, populärlitteratur, norrländsk litteraturforskning, litteratur och subjektivitet, digital humaniora och kreativt skrivande. Ett tiotal forskare är verksamma inom ämnet, varav två professorer. Den litteraturdidaktiska inriktningen är en viktig del av ämnet och omfattar för närvarande fem forskare; en professor, en docent, en universitetslektor och två doktorander. Med ytterligare en doktorandtjänst förstärker vi den litteraturdidaktiska inriktningen.

Vi har ett gott och långvarigt samarbete med Lärarhögskolan både inom svensklärarutbildningen och inom ämnesinriktningen litteraturdidaktik. Bland övriga samarbetspartners vid Umeå universitet kan särskilt nämnas Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för genusstudier samt HUMLab och HUMlabX inom fältet digital humaniora. Vi har även ett gott samarbete med andra lärosäten – bland annat Göteborgs universitet, Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet – där ämnet litteraturvetenskap även inrymmer en litteraturdidaktisk inriktning.

Denna doktorandanställning, som utlyses i samarbete med Lärarhögskolan, har inriktningen litteraturvetenskap med en litteraturdidaktisk inriktning.

Kvalifikationer 

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå. 

För särskild behörighet krävs minst 30 högskolepoäng i litteraturvetenskap på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet. För att kunna tillgodogöra sig de obligatoriska kurserna i forskarutbildningen i litteraturvetenskap krävs även goda kunskaper i svenska, norska eller danska. Lärarutbildning och erfarenhet som lärare är meriterande.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Den anställde kommer att vara placerad vid Institutionen för Kultur- och medievetenskaper, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Se den allmänna studieplanen, http://bit.ly/2F3P4xW

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan ska innehålla:

Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inkl blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning.

Ansökan görs via e-rekryteringssytemet MyNetwork senast 2018-04-03

Övrig information

Information om Institutionen för Kultur- och medievetenskaper lämnas av prefekt Karin Ljuslinder, Karin.Ljuslinder@umu.se, tel: 090-786 79 48

Upplysningar om forskarutbildningen i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning lämnas av professor Anders Öhman, Anders.Ohman@umu.se, tel: 090-786 65 80

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-03 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-340-18
Kontakt
  • Karin Ljuslinder, prefekt, 090-786 79 48
  • Anders Öhman, professor, 090-786 65 80
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-25
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb