Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier söker en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot engelska

Institutionen för språkstudier, bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska), samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande.

Forskning om språk kan ta sig många olika uttryck och bland det historiska och nutida material forskarna arbetar med finns språkdatabaser, reseberättelser, skönlitteratur, språkkartor, digitala texter, talspråk och mycket mer. Vid institutionen finns även ett antal forskningsnätverk som samarbetar inom olika intresseområden, se http://www.sprak.umu.se/forskning/ 

Avhandlingsprojekt som kan komma i fråga för den aktuella doktorandanställningen väljs fritt av respektive sökande förutsatt att det faller inom den utannonserade inriktningen, och att miljön kan erbjuda relevant handledning.

Forskarämnet Pedagogiskt arbete bygger på en didaktisk vetenskaplig grund och på lärares professionskunskap. Vid Institutionen för språkstudier är ämnet inriktat på forskningsfrågor kring språk och lärande. För den aktuella anställningen prioriterar vi avhandlingsprojekt som tar sig an forskningsfrågor som rör engelska, exempelvis riktat mot engelska i grundskolan eller gymnasieskolan. Se allmän studieplan, http://bit.ly/2BQdGbE

Vi välkomnar särskilt avhandlingsprojekt som faller inom något av de ämnesområden för vilka ämnets handledare visar särskilt intresse, se http://bit.ly/2opJOex. Kontakta gärna möjliga handledare inför ansökan!

Kvalifikationer 

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå. 

För särskild behörighet krävs att den sökande har lärarexamen på avancerad nivå, två års pedagogisk yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 hp.

Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för språkstudier, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se http://bit.ly/2GISpQj

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

En fullständig ansökan om doktorandanställning vid Institutionen för språkstudier omfattar följande dokument vilka ska sändas in i elektronisk form, på svenska eller engelska:

  • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
  • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
  • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
  • Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inkl. blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
  • Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.

Ansökan görs via e-rekryteringssytemet MyNetwork senast 2018-06-13.

Övrig information

Information om Institutionen för språkstudier lämnas av studierektor för forskarutbildning, Maria Lindgren Leavenworth, +45 (0)90 786 52 41, maria.lindgren@umu.se, eller biträdande prefekt Marlene Johansson Falck, +46 (0)90 786 60 04, marlene.johansson.falck@umu.se

Upplysningar om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete lämnas av professor Kirk Sullivan, +46 (0) 90 786 95 49 , kirk.sullivan@umu.se.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena de moderna språkens litteratur, pedagogiskt arbete, samiska studier, språkdidaktik och språkvetenskap.

Tillträde: 2018-09-03 eller enligt överenskommelseAnställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-03 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-335-18
Kontakt
  • Maria Lindgren Leavenworth, studierektor, 090-786 52 41
  • Marlene Johansson Falck, biträdande prefekt, 090-786 60 04
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-04-23
Sista ansökningsdag 2018-06-13

Tillbaka till lediga jobb