Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker två doktorander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Se, http://www.idesam.umu.se/

Miljön bedriver samarbeten med andra forskarmiljöer inom både utbildningshistoria och historiedidaktik, såväl i Sverige som internationellt. De internationella kontakterna är väl utvecklade och under 2018 är miljön värd för gästforskare från Australien och Danmark. Forskningsmiljön anordnar fortlöpande större och mindre konferenser och driver den vetenskapliga e-tidskriften Nordic Journal of Educational History. Internationella forskare medverkar fortlöpande som gästlärare i forskarutbildningen. Miljön har nära samarbeten med Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) liksom med Lärarhögskolan.

De båda doktorandtjänsterna är öppna för sökande med både utbildningshistoriska och historiedidaktiska avhandlingsprojekt, där de sistnämnda kan vara inriktade mot såväl historieundervisning i skolan som historiekultur och historiebruk inom en vidare samhällelig ram.

Kvalifikationer   

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs att den sökande har genomgått minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i historia med ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller har lärarexamen i historia med ett självständigt arbete inom relevant område om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet och hög närvaro är ett krav. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Den anställde kommer att vara placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se allmän studieplan http://bit.ly/2HKt6P3

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla, utdrag ur Ladok på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet Meritförteckning inklusive namn och kontaktpersoner på två referenspersoner För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering Forskningsplan – denna får inte överstiga 20 000 tecken utan blanksteg – som innehåller, beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans och tidsplan.

Ansökan görs via e-rekryteringssytemet MyNetwork senast 2018-04-03

Övrig information

Information om Institutionen för idé- och samhällsstudier lämnas av prefekt Jonas Nilsson, telefon 0907869990, jonas.nilsson@umu.se eller studierektor för forskarutbildningen Peter Lindström, telefon 0907866231, peter.lindstrom@umu.se

Upplysningar om forskarutbildningen i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning lämnas av professor Anna Larsson, telefon 0907865424, anna.larsson@umu.se

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-03 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-339-18
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90
  • Peter Lindström, studierektor , 090-786 62 31
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-26
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb