Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för estetiska ämnen söker en doktorand i pedagogiskt arbete

Institutionen för estetiska ämnen bedriver forskning inom Pedagogiskt arbete, ett praktiknära ämne som studerar skolans eller lärarutbildningens undervisningsverksamhet. För mer information. se http://bit.ly/2t7GzNJ

Inriktning

Du som söker ska ha en lärarexamen i något av ämnena bild, musik eller slöjd och ha arbetat minst två år som lärare samt vara intresserad av att fördjupa dig i frågor som berör undervisningspraktiken.

Kvalifikationer 

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs att den sökande har lärarexamen, två års yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning. Se studieplan, http://bit.ly/2F3cYtn

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege, se http://bit.ly/2CGGeRB Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Den anställde kommer att vara placerad vid Institutionen för estetiska ämnen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Se, http://bit.ly/2F3cYtn

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inkl blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras. Ange om du vill knyta ditt projekt till profilområdet Digital humaniora och/eller Globala utmaningar

Ansökan ska göras senast 3 april 2018 via e-rekryteringssystemet MyNetwork.

 

Information

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets Humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena bild, musik och slöjd. Mer Information lämnas av Erik Sigurdson, 090-786 52 69, erik.sigurdson@umu.se eller Anna Widén, 090-786 60 33, anna.widen@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-03 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-338-18
Kontakt
  • Erik Sigurdsson, 090-786 52 69
  • Anna Widén, 090-786 60 33
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-26
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb