Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Idé- och samhällsstudier söker i samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier en doktorand i filosofi med genusinriktning.

Ämnesbeskrivning
Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå. Forskningen inom ämnet bedrivs inom ett brett spektrum av områden, inklusive feministisk filosofi, filosofins historia, kunskapsteori, medvetandefilosofi, perceptionsfilosofi, språkfilosofi, metafysik, moralfilosofi inklusive normativ etik och metaetik, flera områden av tillämpad etik, samt politisk filosofi. En ambition är att bidra till den internationella kunskapsutvecklingen genom publikationer i refereegranskade internationella tidskrifter, böcker från internationella förlag, och samarbeten med forskare nationellt och internationellt. Mer information om forskningen inom ämnet finns på individuella forskares hemsidor.

Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i filosofi krävs att den sökande har genomgått minst 30 hp på avancerad nivå i filosofi med ett självständigt arbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Se allmän studieplan i huvudområdet.

En helhetsbedömning kommer att göras av sökandes förutsättningar att framgångsrikt genomföra sitt projekt givet de handlednings- och forskningsresurser som finns vid filosofiämnet och vid Umeå centrum för genusstudier. Sökande är därför välkomna att diskutera utformandet av forskningsplan med ämnets kontaktperson.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege

Övrig information 
Forskarutbildningen börjar vid terminsstart den 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö samt vid förelagda aktiviteter vid Genusforskarskolan.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
  • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
  • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
  • Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inkl blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
  • Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen eller Umeå centrum för genusstudier som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.

Ansökan ska göras senast 19 mars 2018 via e-rekryteringssystemet. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-281-18
Kontakt
  • Pär Sundström, professor, 090-786 51 63, par.sundstrom@umu.se
  • Peter Lindström, studierektor forskarutbildningen, 090-786 62 31, peter.lindstrom@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-19
Sista ansökningsdag 2018-03-19

Tillbaka till lediga jobb