Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Vid institutionen för omvårdnad, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska samt specialistutbildningar för sjuksköterskor. Vidare bedrivs barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa. Denna doktorandutlysning sker i samarbete med Forskarskolan inom utbildningsvetenskap.

Forskarskolan inom utbildningsvetenskap medfinansierar doktorander vid alla Umeå universitets fakulteter. En doktorand i samarbete med Forskarskola inom utbildningsvetenskap får ta del av en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, för mer information tryck på länken.

Du som antas till utbildning på forskarnivå på Medicinska fakulteten kommer också att ingå i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå.

Doktorandanställningens inriktning
Nu söker vi en doktorand för arbete i ett projekt som handlar om att belysa hur barnhälsovården och förskolan genom insatser av hälsostöd och utbildning förebygger och främjar en hälsosam livsstil hos barn med övervikt/obesitas och deras familjer. Övervikt och obesitas är en av nutidens folkhälsoutmaningar, men också ett problem där hälsofrämjande och förebyggande insatser har god effekt. I detta doktorandprojekt kommer två av de verksamheter som har i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i relation till barns hälsa att belysas. Doktoranden kommer genom både kvalitativa och kvantitativa metoder samla in kunskap om erfarenheter av att främja en hälsosam livsstil och förebygga övervikt och obesitas samt studera dessa verksamheters förutsättningar att genomföra detta uppdrag.  

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet för studier på forskarutbildningsnivå är högskoleutbildning omfattande 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå. Särskild behörighet är sjuksköterskeexamen samt magister- eller masterexamen inom Omvårdnad eller närliggande ämne. 

Goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav. Grundläggande kunskaper inom olika vetenskapliga analysmetoder liksom erfarenhet inom forskningsfältet är meriterande. 

" PhD Candidate in Medical Science with a Specialisation in Nursing Umeå University, Faculty of Medicine.

Qualifications: The fundamental eligibility for postgraduate studies requires a university education comprising 240 credits, of which at least 60 credits are at an advanced level. Specific eligibility criteria include a Registered Nursing degree as well as a Master's degree in Nursing or a related subject.

A command of both Swedish and English, in speech and writing, is imperative."

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till om sökanden har en specialistutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktsjuksköterska, vilket bedöms som särskilt meriterande. Erfarenhet av kvalitetsutvecklingsarbete, arbete inom barnhälsovården, liksom erfarenhet inom forskningsfältet, fördjupande kunskaper i olika analysmetoder samt erfarenhet av arbete med kvantitativ och kvalitativ metod är meriterande. 

Arbetet kräver att du är ansvarsfull, utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt, har lätt för att ta egna initiativ och kan arbeta självständigt, men även har god förmåga att samarbeta med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Bedömning
Utvärdering av förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå baseras främst på:

• Kunskaper och färdigheter relevanta för forskarstudier inom området.

• Förmåga att formulera och studera vetenskapliga frågor.

• Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.

• Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på meriter och bedömd potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå. Intervjuer i samband med tillsättning av anställningen kommer att ske. Antagning till forskarutbildning initieras efter avslutad urvalsprocess.

Anställningsvillkor 
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för omvårdnad, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet stänger den 26 maj 2024. 

En fullständig ansökan ska innehålla:

1. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen (max 2 sidor)

2. CV/meritförteckning

3. Examensbevis (styrkta kopior)

4. Kopia på magister-/masteruppsats och eventuella övriga publikationer

5. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

6. Övriga meriter med relevans för anställningen 

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Anställningsform och omfattning:
Tillträdesdag: 2 september 2024

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-09-02
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2 september 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-702-24
Kontakt
  • Elisabeth Bruce, elisabeth.bruce@umu.se, 0660-292539
  • Susanne Ragnarsson, susanne.ragnarsson@umu.se, 090-7865376
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-26
Sista ansökningsdag 2024-05-26

Tillbaka till lediga jobb