Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för socialt arbete söker doktorand

Institutionen för socialt arbete är en av landets ledande socialvetenskapliga forskningsmiljöer. Forskning i ämnet socialt arbete omfattar i bred mening studier av samhälleliga och sociala problem, dess uppkomst och orsaker samt konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Anställningen som doktorand är knuten till och skall genomföras i anslutning till det av Vetenskapsrådets finansierade forskningsprojekt Utbildningspolitikens betydelse för elevers välmående (dnr: 2018-03870-3)

I fokus för forskningsprojektet står utbildningspolitikens konsekvenser för elevers psykiska hälsa och välmående. Syftet är att undersöka om utbildningssystemets utformning påverkar elevers psykiska hälsa, ifall detta skiljer sig beroende på elevers kön och sociala bakgrund, samt vilken roll förändringar i skolans arbetsmiljö och arbetssätt spelar därvid. I projektet används internationellt harmoniserad enkätdata från OECD:s skolstudie PISA och WHO:s elevhälsostudie HBSC.

Arbetsuppgifter

Som doktorand kommer du vara del av personalgruppen vid Institutionen för socialt arbete. Du kommer att bedriva dina forskarstudier i form av att läsa kurser och att självständigt producera en doktorsavhandling. Ditt avhandlingsarbete kommer du att bedriva i nära samarbete med handledare. Du kommer att ingå i institutionens forskningsmiljö, delta i seminarieverksamheten och forskarutbildningskurser i ett sammanhang av en forskningsmiljö med regelbundna seminarier.

Doktorandanställningens inriktning

Den som anställs som doktorand antas till forskarutbildningen i socialt arbete. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 90 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 150 högskolepoäng avhandling.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Forskarutbildningen leder till examen Filosofie doktor i socialt arbete. Disputerade i socialt arbete är ofta verksamma som forskare och lärare vid universitet och högskolor, eller som forskare, utredare, verksamhetsutvecklare eller på chefspositioner inom myndigheter och andra offentliga eller privata verksamheter.

Kvalifikationer

För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i socialt arbete krävs att den sökande har socionomexamen motsvarande 210 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng i socialt arbete eller har motsvarande kunskaper.

Motsvarande kunskaper kan uppnås genom minst 90 högskolepoäng i näraliggande discipliner exempelvis sociologi, folkhälsovetenskap eller utbildningsvetenskap samt ett examensarbete med en fördjupning relevant för socialt arbete. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs urval med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urvalet tas i första hand hänsyn till dokumenterade prestationer såsom examensarbeten och eventuella andra meriterande texter. På grund av forskningsprojektets metodologiska design är erfarenhet av, eller intresse för, kvantitativa forskningsmetoder meriterande. Tidigare erfarenhet av arbete eller arbetsuppgifter med inriktning mot forskning är meriterande. Vidare beaktas förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska samt förmågan att samarbeta med andra.

Anställningsintervjuer genomförs av ett urval sökande.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand får i begränsad omfattning arbete med utbildning, forskning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent a full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängs till högst fem år.

Arbetsplats är Umeå universitet och som anställd kommer du att vara placerad vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorand. Doktoranden förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Se mer information om utbildning på forskarnivå
https://intra.aurora.umu.se/org/socw/Sidor/Forskarutbildning.aspx

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet öppnar

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Ansökan ska innehålla
Till en fullständig ansökan ska bifogas:

  1. Ett personligt brev som beskriver ditt motiv till att söka anställning som doktorand.
  2. CV/Meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg på dessa.
  3. Kopia av examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven.
  4. Uppsatser/övriga publikationer. Om examensarbetet är skrivet på svenska vill vi även se ett prov på din förmåga att uttrycka dig skriftligen på engelska (exempelvis genom ett individuellt arbete från din universitetsutbildning eller genom att du skriver din forskningsplan på engelska.
  5. Eventuella övriga meriter med relevans till anställningen.
  6. Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Övriga information

Mer information om Institutionen för socialt arbete lämnas av Prefekt Anna-Lena Perdahl, anna-lena.perdahl@umu.se och Biträdande prefekt Lars Evertsson, lars.evertsson@umu.se

Upplysningar om forskningsprojektet Utbildningspolitikens betydelse för elevers välmående lämnas av Professor Mattias Strandh, mattias.strandh@umu.se och Forskare Björn Högberg, bjorn.hogberg@umu.se.

Upplysningar om forskarutbildningen i socialt arbete lämnas av Forskarutbildningsansvarig Petra Ahnlund, petra.ahnlund@umu.se.

Välkommen med din ansökan

What do you want to do ?New mail<button id="fonstretmailtocopyClipboard">Copy</button><textarea id="fonstretmailtocopySelectTextClipboardArea"></textarea> What do you want to do ?New mail<button id="fonstretmailtocopyClipboard">Copy</button><textarea id="fonstretmailtocopySelectTextClipboardArea"></textarea>
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-20-21
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-01-11
Sista ansökningsdag 2021-03-01

Inapoi la locuri de munca vacante