Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

På Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin forskar och undervisar vi inom flertalet ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.

Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin  utlyser en doktorandtjänst inom ämnet yrkes- och miljömedicin med fokus på luftföroreningsepidemiologi. Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.  

Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)).

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de fyra viktigaste sjukdomarna för den globala sjukdomsbördan (icke-smittsamma sjukdomar) och är för närvarande den vanligaste dödsorsaken. Både luftföroreningar och fysisk inaktivitet är bland de 10 ledande riskfaktorerna enligt WHO. Luftföroreningar till följd av fordonstrafik är en betydande orsak till de kardiovaskulära effekterna av sjuklighet och för tidig död till följd av exponering för partiklar. En stor del av dosen erhölls i hemmet eftersom infiltrationen är hög i byggnader. Exponeringen för de högsta nivåerna sker dock i en trafikmiljö. Motoriserade transporter ökar fysisk inaktivitet som spelar en betydande roll i utvecklingen av kroniska sjukdomar. Det finns en omfattande forskning om hur fysisk aktivitet på fritiden påverkar t.ex. hjärt-kärlsjukdom, men informationen om vikten av aktiv transport är begränsad. BMI är en viktig medierande faktor mellan fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom. De typiska luftföreningsstudierna saknar information om någon interaktion mellan fysisk aktivitet och luftföroreningar. Det är allmänt känt att höga nivåer av luftföroreningar kortvarigt ökar antalet dödsfall och akuta patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, och att förekomsten av vissa hjärt- och kärlsjukdomar är högre bland långvarigt högexponerade personer, men kunskapen om luftföroreningars betydelse för sjukdomsförloppet är begränsade.

I detta projekt är det övergripande syftet att klargöra hur exponering för luftföroreningar och fysisk aktivitet samspelar i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom och luftvägssjukdomar, och samspelar med socioekonomiska och andra riskfaktorer.

Genom det här projektet kommer vi i hög grad att öka kunskapen om hälsokonsekvenserna av träning i förorenad stadsluft. Detta bör leda till bättre råd till allmänheten, bättre råd till individen och bättre hälsokonsekvensbedömningar som vägleder bättre stadsplanering och bidrar till bättre framtida städer.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc. 

Din roll i projektet är att arbeta med rumsliga data för exponeringsbedömning och epidemiologiska analyser av effekter av luftföroreningar och fysisk aktivitet. Analyserna kommer att innefatta nya bedömningsmodeller för exponering för luftföroreningar och longitudinella analyser av epidemiologiska data. Du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, där det finns expertis inom yrkes- och miljömedicin, epidemiologisk-, statistisk- och spridningsmodellering, och även experter på bedömning av fysisk aktivitet och dess hälsoeffekter.

Antagningskrav 

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen. 

Grundläggande behörighet  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§). 

Särskild behörighet 

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. 

Övriga kvalifikationer  

Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet inom miljömedicin, statistisk modellering och epidemiologisk analys, samt rumslig statistik, är särskilt meriterande.

Ansökan 

Ansökan ska innehålla: 

  • Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen. 
  • En meritförteckning. 
  • Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg. 
  • Kopior på examensarbete och eventuella publikationer. 
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner. 

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2024-05-31.  

Löneplacering 

Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar. 

   

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-700-24
Kontakt
  • Johan Nilsson Sommar, forskare, johan.sommar@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-29
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb