Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för estetiska ämnen söker en professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen. Med estetiska ämnen avses i detta fall bild, musik och slöjd.

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd.
På institutionen för estetiska ämnen samsas runt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. Här förstår vi att värdesätta varje individs kompetens som viktig för vår verksamhet. För mer information besök gärna institutionens hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår att leda, utveckla och stärka den för Umeå unika forskningsmiljön inom pedagogiskt arbete med inriktning mot skolans estetiska ämnen, genom att aktivt arbeta med ansökningar om extern forskningsfinansiering samt i övrigt att bidra till ämnesområdets och institutionens utveckling. I anställningen ingår fakultetsfinansierad tid för forskning och utveckling av forskningsmiljön omfattande 60 % under de första fyra åren. Resterande 40% av anställningen utgörs av undervisning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3§ högskoleförordningen) i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen.

Goda språkkunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt god förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen (bild, musik eller slöjd), administrativ förmåga, erfarenhet av utvecklingsarbete och ledningsuppdrag samt god samarbetsförmåga. Den sökande skall också ha den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.  

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning inom vetenskapssamhället och i det omgivande samhället.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:
·        Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
·        Originalitet i forskningen
·        Produktivitet
·        Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
·        Uppdrag inom vetenskapssamhället
·        Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
·        Samverkan med omgivande samhälle

Skicklighet att kommunicera och samverka med det omgivande samhället bedöms genom att exempelvis beakta relevanta omvärldskontakter, externa samverkansprojekt, populärvetenskapligt arbete, medverkan i uppdragsutbildning samt erfarenhet av övrig extern verksamhet.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:
·        Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·        Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·        Erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·        Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·        Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Anställningens innehåll och verksamhetens behov utgör motivering för nedanstående viktning av bedömningsgrunder:
Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I sammanvägningen mellan dessa bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas större vikt.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet i pedagogiskt arbete med inriktning mot ett eller flera av de estetiska ämnena bild, musik och slöjd.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska stor vikt fästas vid förmåga att planera och leda forskning inom pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen. Stor vikt ska också läggas vid den sökandes förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel. Vikt ska läggas vid förmåga att kommunicera forskning inom vetenskapssamhället och det omgivande samhället.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens inom estetiska ämnen, bredd i pedagogisk verksamhet samt förmåga att framgångsrikt handleda inom forskarutbildning. Stor vikt ska fästas vid den sökandes skicklighet att utveckla forskningsanknytningen i utbildning på grund- och avancerad nivå.

Vidare ska stor vikt fästas vid bedömningen av erfarenhet och skicklighet att leda och administrera, samt övrig skicklighet som är av betydelse för att utveckla ämnesområdet.

Stor vikt ska också fästas vid bedömningen av god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2021-08-23.

Övrigt
Anställningen är på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stina Wikberg (stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66), biträdande prefekt Anna Widén (anna.widen@umu.se, 090-786 60 33) eller professor Per-Olof Erixon (per-olof.erixon@umu.se, 090-786 64 36).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1570-20
Kontakt
  • Stina Wikberg, prefekt, 0907865866, stina.wikberg@umu.se
  • Anna Widén, biträdande prefekt, 0907866033, anna.widen@umu.se
  • Per-Olof Erixon, professor, 0907866436, per-olof.erixon@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-03-11
Sista ansökningsdag 2021-08-23

Tilbake til ledige stillinger