Umeå University, Faculty of Arts

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 65 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Anställningen är tillsvidare och på heltid med start enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att leda och utveckla forskning och forskarutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning, handledning, seminarieledning, samverkan samt administrativt arbete. I arbetsuppgifterna ingår också att sprida forskning nationellt och internationellt genom publikationer och genom  att utveckla och fördjupa kontakter i internationella forskarnätverk. Personen förväntas också initiera forskning och ansöka om externa forskningsmedel, helst med flera personer involverade, samt bidra till ämnets och institutionens utveckling. Anslagsfinansierad forskning ingår med 20 % och under två år även kompetensutvecklingstid motsvarande 30 %.

Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som professor i medie- och kommunikationsvetenskap är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation (4 kap. 3§ högskoleförordningen).

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation, administrativ  skicklighet, erfarenhet av  utvecklingsarbete och ledningsuppdrag samt god samarbetsförmåga. Den sökande skall också ha den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med det omgivande samhället.

Skicklighet att kommunicera och samverka med det omgivande samhället bedöms genom att exempelvis beakta relevanta omvärldskontakter, externa samverkansprojekt, populärvetenskapligt arbete, medverkan i uppdragsutbildning samt erfarenhet av övrig extern verksamhet.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Anställningens innehåll och verksamhetens behov utgör motivering för nedanstående viktning av bedömningsgrunder:

Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I sammanvägningen mellan dessa bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas större vikt.

Särskild vikt ska vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet fästas vid forskningsskicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska stor vikt fästas vid förmåga att initiera, utveckla och leda forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation. Stor vikt ska också fästas vid den sökandes förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.

Vikt ska läggas vid förmåga att kommunicera forskning inom vetenskapssamhället och med det omgivande samhället.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens, bredd i pedagogisk verksamhet samt förmåga att framgångsrikt handleda inom forskarutbildning. Stor vikt ska också fästas vid den sökandes skicklighet att utveckla forskningsanknytningen på kurser på grund- och avancerad nivå.

Vidare ska stor vikt fästas vid bedömningen av erfarenhet av utvecklingsarbete och ledningsuppdrag. Vikt ska också fästas vid övrig skicklighet som är av betydelse för att utveckla ämnesområdet, däribland administrativ erfarenhet och skicklighet. Dessutom ska vikt fästas vid bedömning av god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet. https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Ansökan

Ansökan ska göras senast 2021-04-22 via e-rekryteringssystemet Varbi. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns på: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Övrigt
Tillträde till anställning sker enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Kerstin Engström, 090-786 61 12 eller kerstin.engstrom@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1601-20
Kontakt
 • Prefekt, Kerstin Engström, 090-786 61 12 eller kerstin.engstrom@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-01-20
Sista ansökningsdag 2021-04-22

Tilbake til ledige stillinger