Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.  

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi. 

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Inom religionsvetenskap och teologi ges utbildningar och examina på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå.  Forskning bedrivs inom religionshistoria, religionspsykologi, religionssociologi, religionsdidaktik, exegetik, kyrkohistoria, praktisk teologi och systematisk teologi. 

Forskarutbildningen i religionsvetenskap har två inriktningar: religionsvetenskapliga samhällsstudier och historisk-systematisk teologi. Inom den första inriktningen studeras religiösa föreställningar, idéer, beteenden, kollektiv och organisationer i kultur- och samhällsliv med inspiration hämtad från den samhällsvetenskapliga teori- och metodarsenalen. Inom den andra inriktningen studeras religiöst tänkande och religiös praxis i historia och nutid med historiska och systematisk-teologiska metoder och teorier och med fokus på de kristna traditionerna. Ansökan kan enbart avse studier inom den första inriktningen – religionsvetenskapliga samhällsstudier – och har ett fokus på islam. Vi ser gärna sökande som avser att skriva en avhandling med inriktning mot nutida islam i Sydostasien och/eller islam och politik. 

Doktoranden kommer att vara en del av den nybildade nationella forskarskolan i islamologi, som delfinansieras av Vetenskapsrådet. Forskarskolan kommer att ha tolv doktorander inom islamologi som är baserade på sju svenska universitet och högskolor, inklusive Umeå universitet. Forskarskolan kommer att erbjuda kurser och anordna gemensamma aktiviteter för samtliga doktorander, såsom sommarskolor, workshops, konferenser och seminarier. För mer information om forskarskolan, se https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/religionsvetenskap/forskarskola-i-islamologi/ eller kontakta forskarskolans koordinator, professor Jonas Svensson, jonas.svensson@lnu.se.  

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet 
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.   

Särskild behörighet 
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i religionsvetenskap krävs att den sökande har genomgått minst 30 hp på avancerad nivå med ett självständigt arbete om minst 15 hp i religionsvetenskap/teologi. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning. Se allmän studieplan i huvudområdet: https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/ 

Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater. Förmåga att arbeta självständigt, att genomföra uppgifter i tid och övriga personliga egenskaper av relevans för förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att bedömas. 

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång. 

Anställningsvillkor
Innehavaren av doktorandtjänsten ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal: www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/lon/doktorandavtal-201001-.pdf 

Övrig information
Doktoranden deltar i den nationella forskarskolan i islamologi som samordnas med den ordinarie forskarutbildning i religionsvetenskap som bedrivs vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Studierna påbörjas 4 september 2023. Arbetsplats är Umeå universitet och hög närvaro vid institutionen är ett krav. Doktoranden förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
 • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
 • Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
 • Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets: 
  - syfte och problemområde 
  - tidigare forskning 
  - genomförande, dvs. metod, material och teori 
  - relevans 
  - tidsplan

Ansökan ska göras senast den 2 maj 2023 via Umeå universitets e-rekryteringssystem. 

Välkommen med din ansökan!  

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-04
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-504-23
Kontakt
 • Jonas Nilsson, prefekt, 090-7869990,jonas.nilsson@umu.se
 • Tomas Lindgren, ämnesföreträdare, 090-7869564,tomas.lindgren@umu.se
 • Henrik Åström Elmersjö, Studierektor forskarutbild, 090,7866816,henrik.astrom.elmersjo@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-30
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Terug naar vacatures