Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Pedagogiska institutionen söker en professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik för att bedriva forskning, undervisning, handledning och samverkan. Den specialpedagogiska forskningen vid pedagogiska institutionen behandlar samspelet mellan individens förutsättningar och samhällets och skolans villkor och resurser. Den omfattar barns, ungas och vuxnas delaktighet, kommunikation och lärande i samhällets skilda kontexter och sammanhang. Den forskning som bedrivs vid institutionen har för avsikt att stödja den specialpedagogiska praktiken så att arbetet med elever i behov av särskilt stöd genomförs på vetenskaplig grund. Aktuell forskning vid institutionen omfattar studier om organisation och styrning, elevhälsa, lärandehinder, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, identitetsskapande processer samt inkludering och exkludering. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik är att bygga upp, leda och vidareutveckla institutionens forskningsverksamhet inom området specialpedagogik. Professorn förväntas medverka i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för den specialpedagogiska forskningen vid institutionen. Dessutom förväntas innehavaren hålla sig informerad om utvecklingen, inte bara inom det egna ämnesområdet utan även inom ämnesområdet i stort, samt skapa kontakter med andra lärosäten, institutioner och aktörer utanför universitetet. I anställningen ingår också att bedriva kurs- och programutveckling, undervisning, samt handledning, på grundläggande-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter ingår i arbetsuppgifterna. Den framtida innehavaren förväntas ha en regelbunden närvaro, vara aktivt engagerad i kollegiet och på andra sätt medverka i institutionens verksamhet, inklusive samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har doktorsexamen inom pedagogik eller specialpedagogik, utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom pedagogik, samt visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, inom ämnet pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser motsvarande minst dubbel docentkompetens, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt.

Pedagogisk skicklighet avser erfarenhet av undervisning i högre utbildning, samarbete med studenter, den egna pedagogiska utvecklingen samt bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Pedagogisk skicklighet avser också deltagande i forskarutbildning, såsom i utformning och genomförande av forskarutbildningskurser och seminarier samt i framgångsrik handledning av doktorander.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas särskild vikt. Stor vikt ska fästas vid pedagogisk skicklighet och vid administrativ skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskning med inriktning mot specialpedagogik och områden med särskild relevans för lärarprofessionerna och lärarutbildning. Stor vikt läggs vid erfarenheter av att leda stora forskningsprojekt.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid utveckling, planering och genomförande av undervisning, samt av handledning och examination inom specialpedagogik och lärarutbildning. Härvid kommer även stor vikt att läggas vid erfarenhet av handledning av doktorander.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs stor vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå med mera, samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete såväl nationellt som internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang för att utveckla verksamheten.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet finner du här https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf 

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning finner du här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/dbm-beslut-anvisningar-vid-ansokan-och-sakkunnigbedomning-professor-samhallsvetenskapliga-fakulteten.pdf

I rekryteringsprocessen kommer provföreläsning, intervju och referenstagning att genomföras.

Ansökan sker via rekryteringssystemet Varbi.

Välkommen med din ansökan!

Om oss

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning och utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället, Idrottspedagogik samt Specialpedagogik. Mer om pedagogiska institutionen hittar du här: https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1542-22
Kontakt
  • Simon Wolming, prefekt, simon.wolming@umu.se,090-7865302
  • Oscar Rantatalo, bitr prefekt, oscar.rantatalo@umu.se,090-7866564
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-02
Sista ansökningsdag 2023-05-07

Tillbaka till lediga jobb