Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att i första hand att leda och bedriva forskning inom folkhälsovetenskap med inriktning mot prevention av kroniska sjukdomar. Forskningen kommer att bedrivas inom
programmet STAR-C (25 % av heltid under 3+3 år) (Diarienummer: 2018-01461, Beslutsnr: STYA-2018/0004). Arbetet kommer att bestå i av att utforska kunskapsluckor kring hur befolkningsinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande program kan tillvarata de möjligheter som sociala medier och sociala nätverk erbjuder, att utvärdera en teknisk plattform för personcentrerad digital coaching till stöd för beteendeförändringar vid ohälsosamma levnadsvanor samt att studera hur sociala nätverk kan interagera med primärvården för att därmed stärka effekterna av pågående preventiva primärvårdsinsatser. Den metodologiska ansatsen i programmet framförallt kvalitativ men även kvantitativa data kommer att samlas in. Datainsamling och analys kommer att göras kontinuerligt under programmets faser i form av enkäter samt genom semistrukturerade intervjuer och fokusgruppsintervjuer.

Vidare innefattar arbetet forskningsverksamhet och epidemiologisk bevakning vid Folkhälsoenheten, Region Västerbotten (omfattning 50 % av heltid). Inom ramen för detta arbete ligger ett ansvar för insamling av data från den nationella folkhälsoenkäten (som genomförs i samarbete med Folkhälsomyndigheten). Arbetet inkluderar även ett huvudansvar för analys av dessa data samt framtagande av slutrapporter på kommunal och regional nivå. I arbetet ingår även att samla in kvalitativa data inom ramen för de interventionsprogram som bedrivs i regionen. I den epidemiologiska bevakningen ingår att analysera enhetens egna kvantitativa data, att sammanställa registerdata samt skriva underlag till rapporter för exempelvis regionplan och årsredovisning för regionen. Arbetet innefattar även att bidra med nutritionsforskningskompetens i en arbetsgrupp som uppdaterar Västerbottens hälsoundersökningars (forsknings)enkät. I arbetet ingår handledning av personal och kommunikation med politiker.

I arbetsuppgifterna avseende forskning ingår även att söka externa medel för finansiering av egen forskning inklusive finansiering av egen lön.

Undervisning och handledning inom Folkhälsovetenskap med inriktning mot kvalitativ metod, eller inom närliggande ämnesområden, på grundnivå/avancerad nivå och inom forskarutbildning, kan komma att ingå. Undervisningen omfattar maximalt 25 % av den totala arbetstiden. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten kan komma att ingå.

Anställningen är på heltid, tillsvidare. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen. För denna anställning krävs doktorsexamen med inriktning mot prevention av kroniska sjukdomar samt erfarenhet av genomförande av befolkningsenkäter och kvalitativa intervjuer.  

Aktiv pågående forskning finansierad av externa bidrag/uppdragsintäkter direkt knutna till sökande är ett krav för anställning. Minst 50 % av den anställdes arbetstid ska vara externfinansierad.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunder
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i Folkhälsovetenskap med inriktning mot prevention av kroniska sjukdomar. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i Folkhälsovetenskap med inriktning mot kvalitativ metod. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

För denna anställning är erfarenhet av uppdragsforskning för statliga myndigheter särskilt meriterande samt god förmåga att samarbeta och kommunicera med aktörer inom kommuner och landsting.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-758-19
Kontakt
  • Prefekt Anna-Karin Hurtig, 090-785 11 64
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-05-20
Sista ansökningsdag 2019-06-10

Terug naar vacatures