Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Nu söker vi en universitetslektor i filosofi. Anställningen är på heltid och tillsvidare.

Beskrivning
Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver fristående kurser i filosofi ansvarar institutionen för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys och för delar av lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår under de två första åren 60% undervisning/administration och 40% kompetensutveckling. Efter de två inledande åren ingår i anställningen 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning och arbete med ansökningar om externa forskningsmedel, och universitetslektorer förväntas bidra till utvecklingen av ämnet genom att aktivt söka extern finansiering för forskning.

Undervisning äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser. Undervisningen är primärt på grundnivå och avancerad nivå, med huvudsaklig inriktning mot metaetik, normativ etik, politisk filosofi, tillämpad etik och filosofins historia. Utöver det kan även ingå undervisning i områdena kunskapsteori, logik, medvetandefilosofi, metafysik, språkfilosofi och vetenskapsteori. I anställningen kan även studievägledning i filosofi ingå, samt ansvar för kurser inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.  

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i filosofi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom filosofi, skicklighet inom administrativ verksamhet och utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. 

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en avvägning mellan dessa bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. 

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom något eller några av de filosofiska områdena filosofins historia, kunskapsteori, logik, medvetandefilosofi, metaetik, metafysik, normativ etik, politisk filosofi, språkfilosofi, tillämpad etik och vetenskapsteori. Vetenskaplig skicklighet inom en bredd av dessa områden är särskilt meriterande.

En stor del av undervisningsinnehållet har inriktning mot områdena metaetik, normativ etik, politisk filosofi, tillämpad etik och filosofins historia. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska därför särskild vikt fästas vid undervisningsskicklighet, inklusive skicklighet att bedriva forskningsanknuten undervisning, inom en bredd av dessa områden.

I övrigt kan undervisningsinnehållet ha inriktning mot områdena kunskapsteori, logik, medvetandefilosofi, metafysik, språkfilosofi och vetenskapsteori. Stor vikt ska därför fästas vid undervisningsskicklighet inom dessa områden.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga. 

Därutöver ska vikt fästas vid den sökandes skicklighet inom administrativ verksamhet och utvecklingsarbete, och vid övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/ 

Ansökan
Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 9 oktober 2023.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf.

Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.

Övrig information
Anställningen är på heltid och tillsvidare med tillträde 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

I ämnet filosofi finns för närvarande fler manliga lärare än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Lars Samuelsson (090-786 62 41, lars.samuelsson@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se).

För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1167-23
Kontakt
 • Lars Samuelsson, ämneskoordinator, 090-7866241,lars.samuelsson@umu.se
 • Jonas Nilsson, prefekt, 0907869990,jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-09-04
Sista ansökningsdag 2023-10-09

Tillbaka till lediga jobb