Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) söker i samarbete med Genusforskarskolan en doktorand i miljövetenskap med inriktning hållbar utveckling och genus, med start 1 september 2020. Doktorandanställningen är placerad vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Sista ansökningsdag är 6 mars 2020.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 120 medarbetare, varav ca. 30 är doktorander. För mer information om institutionen, se https://www.umu.se/en/department-of-ecology-and-environmental-science/

Genusforskarskolan har sedan 2001 medfinansierat doktorander vid alla fakulteter vid Umeå universitet. En doktorand kopplad till genusforskarskolan får ta del av en unik och dynamisk forskautbildningsmiljö, i vilken ca. 30 doktorander för närvarande deltar. För mer information om Genusforskarskolan, se https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/genusforskarskolan/

Projektbeskrivning
Hållbarhetsfrågor har seglat upp som en nyckel i samband med samhällsutvecklingen, vilket inte minst understryks av att FN har satt upp ambitiösa globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDG) som ska uppnås senast 2030. Inom hållbar utveckling vävs sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter ihop och förutom att fokusera på att leva inom planetens ekologiska gränser läggs stor vikt vid att tillgångarna skall delas rättvist och jämlikt. Majoriteten av de utmaningar vi ställs inför idag är komplexa och det krävs multidisciplinära samarbeten för att hitta de bästa lösningarna.

Doktorandprojektet kommer på ett tvärvetenskapligt sätt, med särskilt fokus på ett genusperspektiv, att undersöka närmare hur lokala samhällen påverkas av naturresursutnyttjande, t.ex. genom att kartlägga hur olika grupper upplever och bedömer etableringen av mineralgruvor i Sverige och andra arktiska områden i olika skeden (före, under och efter etableringen, samt efter nedläggningen), med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Genom att använda deltagande systemkartläggning är målet att ta fram transparenta modeller av komplexa system som belyser både förutsättningar för olika grupper i samhället och beslutsprocesser, samt tillåter utveckling av framtida scenarier.

Du, som doktorand, kommer att ha stort inflytande över projektets inriktning, och därmed använda din kreativitet och ditt intellekt för att sätta prägel på det. Om du är intresserad av att jobba med hållbar utveckling och naturresursutnyttjande, samt har ett starkt intresse för genusfrågor, så är det projektet för dig.

Kompetenskrav
De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till forskarutbildning är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i miljövetenskap krävs godkända kurser inom ett för ämnesområdet relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Vi förväntar oss att den sökande har en akademisk bakgrund inom miljövetenskap, ekologi, biologi, geovetenskap eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av kurser inom hållbar utveckling är meriterande. Meriterande är även dokumenterade kunskaper och kvalifikationer med inriktning mot genusfrågor/genusstudier. Eftersom forskning sker i samverkan med forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Den sökande måste ha mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max. 20 %) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska innehålla:

  • Ett personligt brev, där du beskriver dig själv i relation till ovan angivna krav och önskvärda kvalifikationer, samt inkluderar en motivering till varför du är intresserad av anställningen (max 2 A4 sidor).
  • En forskningsplan, där du översiktligt beskriver hur och med vilket fokus du skulle vilja genomföra det forskningsprojekt som beskrivits ovan (max 2 A4 sidor).
  • En meritförteckning (CV).
  • I förekommande fall kopior av examensarbete på kandidat och avancerad nivå, samt andra vetenskapliga publikationer.
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser.
  • Kontaktuppgifter till två tillfrågade referenspersoner.

Bifogade dokument ska vara i Word- eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 6 mars 2020. Utvärderingen kommer att baseras på personligt brev, forskningsplan, examensarbete på kandidat och avancerad nivå, eventuella övriga publikationer och intervju. En eventuellt skriftlig uppgift (arbetsprov) kan komma att användas för att skilja på kandidater med likvärdiga meriter (sker i så fall efter intervju).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-166-20
Kontakt
  • Christian Bigler, universitetslektor, 090-786 97 29
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-03-06

Retour aux postes vacants