Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en vikarierande universitetslektor i arkeologi med inriktning mot nordisk arkeologi och kulturmiljöarbete. Anställningen är ett vikariat som omfattar 100% under 12 månader.

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom arkeologi ges utbildningar och examina på grundnivå – framför allt inom arkeologiprogrammet – och forskarutbildningsnivå. Inom miljöarkeologi ges utbildning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Vid institutionen finns Miljöarkeologiska laboratoriet, en forskningsinfrastruktur vars verksamhet är integrerad med både utbildning och forskning i arkeologi. Institutionen är också värd för den internationella infrastrukturen Strategic Environmental Archaeology Database. Ytterligare information om institutionen och arkeologiämnet finns på www.idesam.umu.se.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning som äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser. I anställningen ingår 80 % undervisning, administration och kursutveckling, samt 20 % kompetensutveckling. Förutom undervisning ingår kursutveckling samt undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i arkeologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Förmåga att undervisa och examinera på svenska (eller annat skandinaviskt språk) är ett krav för att vara behörig för anställningen. 

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området arkeologi med inriktning mot nordisk och nordskandinavisk arkeologi och kulturmiljöarbete samt GIS, erfarenhet av administrativ verksamhet, pedagogiskt utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga samt samverkan med omgivande samhälle. 

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

·        bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
·        originalitet i forskningen
·        produktivitet
·        bidrag till det internationella vetenskapssamhället
·        uppdrag inom vetenskapssamhället
·        förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
·        samverkan med omgivande samhälle 

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

·        förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·        förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·        erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·        medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·        ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet ges större vikt. 

En stor del av undervisningsinnehållet och kursplaneringsarbetet har inriktning mot nordisk arkeologi, nordskandinavisk arkeologi, GIS och kulturmiljöarbete (såsom fornminnesinventering, kulturmiljöförvaltning, uppdragsarkeologi och samverkan med relevanta aktörer inom kulturarvssektorn). Därför är det vid bedömningen av pedagogisk skicklighet särskilt meriterande med undervisningsskicklighet och erfarenhet inom ett brett spektrum av dessa områden, samt erfarenhet av olika undervisningsformer. 

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom området nordisk och nordskandinavisk arkeologi.   

Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder. Planering och genomförande av undervisning samt examination sker till stor del i lärarlag, vilket kräver god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran.

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Det är inte nödvändigt att lämna in någon projektplan för denna anställning.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2019-12-12.

Övrigt
Anställningen är vikariat som omfattar 100% under 12 månader, med tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet arkeologi finns för närvarande en övervikt av manliga lärare och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Peter Holmblad (090-7867919, peter.holmblad@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1690-19
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Peter Holmblad, ämneskoordinator , 090-786 79 19, peter.holmblad@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-21
Sista ansökningsdag 2019-12-12

Retour aux postes vacants